Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 53
Số lượng câu trả lời 2
Điểm GP 0
Điểm SP 2

Người theo dõi (1)

Đang theo dõi (4)

Đặng Thu Trang
Đạt Trần
Lê Nguyên Hạo
Pham Thi Linh