Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 89
Số lượng câu trả lời 7865
Điểm GP 913
Điểm SP 6658

Người theo dõi (336)

9323
lâm anh
iuaido

Đang theo dõi (1)

︵✰Ah