Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 132
Số lượng câu trả lời 15
Điểm GP 0
Điểm SP 5

Người theo dõi (3)

Bò Sữa
Huỳnh Ngân

Đang theo dõi (1)