Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ngãi , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 35
Số lượng câu trả lời 9585
Điểm GP 4332
Điểm SP 4682

Người theo dõi (630)

T_T_N_Y_2005
Nguyễn Như Quỳnh
Thịnh Oanh

Đang theo dõi (6)


Câu trả lời:

1 Did Mary this beautiful dress?

=> Was this beautiful dress bought by Mary?

2 I won't hang these old pictures in the living room

=> These old pictures won’t be hung in the living room(by me).

3 The German did't build this factory during the Second World War

=> This factory wasn’t built (by the Greens) during the Second World War.

4 The Greens are going to paint this house and these cars for Christmas Day

=> This house and these cars are going to be painted for Christmas day by the Greens.

5  Ann had fed the cát before she went to the cinema

=> The cats had been fed (by Ann) before she went to the cinema.

6 The students have discussed the pollution problems sice last week

=> The pollution problems have been discussed (by the students) since last week.

7 Have the thieves stolen the most valuable painting in the national museum?

=> Has the most valuable painting in the national museum been stolen (by the thieves).

8 Some people will interview the new president on TV

=> The new president will be interviewed on TV (by some people).

9 How many languages do they speak in Canada?

=> How many languages are spoken in Canada(by them)?

10 Are you going to repair those shoes?

=> Are those shoes going to be repaired ?

11 He has broken his nose in a football match

=> His nose has been broken in a football match (by him).

Câu trả lời:

Tom will visit his parents next month

=> Tom’s parents will be visited (by him) next month.

Câu trả lời:

Tham Khảo !

Diễn biến của trận quyết chiến trên sông Bạch Đằng:

- Cuối năm 938, quân Nam Hán do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy kéo vào vùng biển nước ta. Ngô Quyền cho một toán thuyền nhẹ ra đánh nhử quân địch vào sông Bạch Đằng lúc nước triều đang lên.

- Lưu Hoằng Tháo hăm hở dốc quân đuổi theo, lọt vào trận địa mai phục của ta mà không biết.

- Nước triều rút, Ngô Quyền hạ lệnh dốc toàn lực lượng đánh quật trở lại. Quân Nam Hán chống cự không nổi phải rút chạy ra biển.

- Quân giặc thiệt hại quá nửa, tướng giặc Lưu Hoằng Tháo bị chết. Vua Nam Hán được tin bại trận đã hốt hoảng, vội hạ lệnh thu quân về nước.

- Trận Bạch Đằng của Ngô Quyền đã kết thúc hoàn toàn thắng lợi.

Trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta vì:

- Đây là một trong những trận thuỷ chiến lớn nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc.

- Đánh bại ý chí xâm lược của nhà Nam Hán. Đây là lần thứ hai nhà Nam Hán đem quân sang xâm lược nước ta, mặc dù sau chiến thắng này, nhà Nam Hán còn tồn tại một thời gian nữa nhưng không dám đem quân sang xâm lược nước ta lần thứ ba.

- Với chiến thắng này, nhân dân ta đã đạp tan hoàn toàn mưu đồ xâm chiếm nước ta của bọn phong kiến phương Bắc. Khẳng định nền độc lập của dân tộc, chiến thắng Bạch Đằng mở ra thời kì độc lập lâu dài của Tổ quốc.