Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 69
Số lượng câu trả lời 0
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (4)

Đang theo dõi (2)

Ngố ngây ngô
Hoaa