Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Ninh Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 22
Số lượng câu trả lời 9
Điểm GP 0
Điểm SP 4

Người theo dõi (15)

Đang theo dõi (1)

Hoa Phạm Thanh