Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Tĩnh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 10
Số lượng câu trả lời 73
Điểm GP 3
Điểm SP 209

Người theo dõi (11)

Đang theo dõi (24)