Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 87
Số lượng câu trả lời 23
Điểm GP 0
Điểm SP 20

Người theo dõi (82)

Đang theo dõi (6)