Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Khánh Hòa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 3
Điểm GP 0
Điểm SP 2

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (2)