Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lâm Đồng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 223
Số lượng câu trả lời 17
Điểm GP 0
Điểm SP 3

Người theo dõi (37)

Đang theo dõi (10)

Dòng thời gian