Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 11
Số lượng câu trả lời 12
Điểm GP 0
Điểm SP 3

Người theo dõi (4)

Đang theo dõi (2)

Dòng thời gian