Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 8
Điểm GP 1
Điểm SP 2

Người theo dõi (1)

fairy tail

Đang theo dõi (2)

Truong Vu Xuan
Akai Haruma

Dòng thời gian