Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Vĩnh Phúc , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 10
Số lượng câu trả lời 37
Điểm GP 6
Điểm SP 25

Người theo dõi (2)

Sang Duongvan

Đang theo dõi (2)

OH-YEAH^^