Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 1079
Điểm GP 118
Điểm SP 1374

Người theo dõi (38)

Đang theo dõi (3)

Hào Lê Thị
Pikachu acc 2
Pikachu