Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 10
Điểm GP 0
Điểm SP 17

Người theo dõi (4)

Đang theo dõi (2)