Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 612
Điểm GP 40
Điểm SP 888

Người theo dõi (59)

Đang theo dõi (6)

Sanata
lynn