Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 58
Số lượng câu trả lời 30
Điểm GP 0
Điểm SP 10

Người theo dõi (5)

Đang theo dõi (1)

hanguyenhoangson