Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 36
Số lượng câu trả lời 1
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (4)

Toyama Kazuha
Kim Taehyung
Do Trung Dung

Đang theo dõi (0)