Thành viên tích cực tuần từ 11/04 đến 18/04

Môn Toán

Môn Toán

Môn Vật Lý

Môn Vật Lý

Môn Hóa Học

Môn hóa học

Môn Sinh học

Môn sinh học

 

Các môn Văn Sử Địa, Ngoại Ngữ không đủ điểm nên được bảo toàn kết quả sang tuần sau.

Khách