Danh sách thành viên tích cực tuần từ 27/06 đến 04/07