WRITING

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Unit 6: SPORTS

WRITING

A sports stars

THINK! Name five famous international sports stars. Who is the most famous sports star in your country? What is his / her sport?

Usain Bolt

1. Usain Bolt is an athlete from Jamaica. He was born on 21st August 1986 in Sherwood Content. He lives in Kingston now.

2. Bolt first competed in sprint races as a schoolboy. At sixteen, he became the youngest ever world junior champion for 200 metres.

3. Bolt broke world records in 100 - and 200 - metre races. He also won gold medals at the Olympics in Beijing and London. He's one of the most successful athletes.

(1. Usain Bolt là một vận động viên đến từ Jamaica. Anh sinh ngày 21 tháng 8 năm 1986 tại Sherwood Content. Hiện anh ấy đang sống ở Kingston.

2. Bolt lần đầu tiên thi đấu trong các cuộc thi chạy nước rút khi còn là một cậu học sinh. Ở tuổi mười sáu, anh đã trở thành nhà vô địch thế giới trẻ nhất với cự ly 200 m.

3. Bolt đã phá kỷ lục thế giới trong các cuộc đua 100 mét và 200 mét. Anh cũng đã giành được huy chương vàng tại Thế vận hội ở Bắc Kinh và London. Anh ấy là một trong những vận động viên thành công nhất.)

1. Read the profile. Where was Usain Bolt born? When was his first world champion?

Đọc thông tin bên trên. Usain Bolt sinh ra ở đâu? Anh ấy trở thành nhà vô địch thế giới lần đầu tiên vào khi nào?

Where was Usain Bolt born? (Usain Bolt sinh ra ở đâu?)

- He was born in Sherwood Content, Jamaica. (Anh ấy sinh ra ở Sherwood Content, Jamaica.)

❓ When was his first world champion? (Anh ấy trở thành nhà vô địch thế giới lần đầu tiên vào khi nào?)

- In 2002. (Vào năm 2002.)

2. Look at the Key Phrases. Which phrases do we use in paragraphs 1 - 3? Read the profile again and check.

Nhìn vào phần "Key Phrases". Những cụm từ nào đã sử dụng trong đoạn văn từ 1 đến 3? Đọc lại thông tin trên và kiểm tra lại.

KEY PHRASES

Profile of a sports star (Tiểu sử về một ngôi sao thể thao)

   1. He / She is from _______. (Anh ấy / cô ấy đến từ _______.)

   2. He / She was born _______. (Anh ấy / cô ấy sinh ra ở _______.)

   3. He / She competed in_______. (Anh ấy / cô ấy thi đấu ở _______.)

   4. He / She won _______. (Anh ấy / cô ấy đã chiến thắng _______.)

   5. He / She broke _______. (Anh ấy / cô ấy đã phá vỡ _______.)

   6. He / She is one of the _______. (Anh ấy / cô ấy là một trong những _______.)

Hướng dẫn:

Paragraphs 1: 1 and 2

Paragraphs 2: 3Paragraphs 3: 4, 5, 6

Language Point: Paragraphs

3. Read the text again. Match three topics from a - e with paragraphs 1 - 3.

Đọc lại văn bản. Nối ba chủ đề từ a đến e với các đoạn văn từ 1 đến 3.

a. His life now (Cuộc sống của anh ấy hiện tại)

b. Greatest moments (Những khoảnh khắc tuyệt vời nhất)

c. Basic information (Thông tin cơ bản)

d. Problems (Các sự kiện)

e. Early career (Thành công đầu tiên)

Hướng dẫn:

Paragraphs 1: c
Paragraphs 2: e
Paragraphs 3: b

SKILLS STRATEGY

A profile should contain three paragraphs: 

(Một thông tin đầy đủ phải có ba đoạn:)

• Introduce the person (their name, place of birth, birthday and where they live).

(Giới thiệu người đó (tên, nơi sinh, ngày sinh và nơi họ sống).)

• Write about the important events in their early life.

(Viết về những sự kiện quan trọng trong khoảng thời gian đầu đời của họ.)

• Write about their most significant achievements. Finally, add a general comment as a summary.

(Viết về những thành tựu quan trọng nhất của họ. Cuối cùng, thêm nhận xét chung dưới dạng tóm tắt.)

4. USE IT! Read the Skills Strategy. Then follow the steps in the writing guide.

Đọc phần "Skills Strategy". Sau đó làm theo các bước trong hướng dẫn cách viết.

WRITING GUIDE

A. TASK (Nhiệm vụ)

Write a profile of a sports star for a website. (Viết tiểu sử về một ngôi sao thể thao cho một trang web.)

B. THINK AND PLAN (Ý tưởng và kế hoạch)

1. Think of a sports star who you like. (Hãy nghĩ về một ngôi sao thể thao mà bạn thích.)

2. Find information about the person and choose the most important points. (Tìm thông tin về người đó và chọn những thông tin quan trọng nhất.)

3. Make notes using the Key Phrases and the paragraph titles in exercise 3. (Ghi chú bằng cách sử dụng các cụm từ trong phần "Key Phrases" và tiêu đề cho đoạn văn trong bài tập 3.)

 

C. WRITE (Viết)

Write the profile using your notes. (Viết lại tiểu sử bằng ghi chú của bạn.)

D. CHECK (Kiểm tra lại)

  • past simple verb forms (các dạng của động từ đơn giản trong quá khứ)
  • past time expressions (các cách diễn đạt thời gian trong quá khứ)
  • paragraphs (đoạn văn)