VOCABULARY - Free time

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

STARTER UNIT

VOCABULARY

Free time

I can talk about my hobbies and interests.

1. Match the words in the box with pictures 1-15. Then listen and check. 

Nối những từ trong hộp với những bức hình từ 1 đến 15. Sau đó nghe và kiểm tra lại.

video games        music         art         reading         watching TV         films         animals

cooking         skateboarding         cycling         photography         sport         

shopping         chatting online         meeting friends

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

Hướng dẫn:

1. chatting online 

(trò chuyện trực tuyến)

2. reading (đọc sách)

3. meeting friends (gặp bạn bè)

4. art (vẽ)

5. photography (chụp hình)

6. cycling (đạp xe)

7. sport (thể thao)

8. animals (con vật)

9. music (âm nhạc)

10. video games (trò chơi điện tử)

11. watching TV (xem ti vi)

12. films (phim)

13. skateboarding (trượt ván)

14. cooking (nấu ăn)

15. shopping (mua sắm)

2. Read and complete the text with the words in the box. Then read, listen and check your answers.

Đọc và hoàn thành đoạn văn với những từ trong hộp. Sau đó đọc, nghe và kiểm tra đáp án của bạn.

photography         skateboarding         cooking         sport         reading

music           video games         chatting

Hi! I'm Kate. I'm twelve and I'm from Oxford in the UK. I'm into sport and I'm good at basketball. Apart from sport, I like 1_______ and 2_______ online. I'm not interested in shopping. This is my brother Jack. Jack isn't into sport. He's into 3_______ and his favourites are football games. Jack isn't on his computer twenty-four hours a day - he and his friends like 4_______ but they aren't very good!

Our parents, Jen and Ed, like books and they're into 5_______. My mum is interested in 6_______ and her photos are really good. Our mum and dad are good at 7_______. Italian food is their favourite. And you and your family? What are your hobbies and interests?

Hướng dẫn:

1. music               2. chatting               3. video games               4. skateboarding               

5. reading               6. photography               7. cooking

Hi! I'm Kate. I'm twelve and I'm from Oxford in the UK. I'm into sport and I'm good at basketball. Apart from sport, I like music and chatting online. I'm not interested in shopping. This is my brother Jack. Jack isn't into sport. He's into video games and his favourites are football games. Jack isn't on his computer twenty-four hours a day - he and his friends like skateboarding but they aren't very good!

Our parents, Jen and Ed, like books and they're into reading. My mum is interested in photography and her photos are really good. Our mum and dad are good at cooking. Italian food is their favourite. And you and your family? What are your hobbies and interests?

Dịch:

Chào! Mình là Kate. Mình mười hai tuổi và mình đến từ Oxford ở Vương quốc Anh. Mình yêu thể thao và mình giỏi bóng rổ. Ngoài thể thao, mình thích âm nhạc và trò chuyện trực tuyến. Mình không quan tâm đến việc mua sắm cho lắm. Đây là Jack, anh trai mình. Jack không thích thể thao. Anh ấy thích trò chơi điện tử và niềm yêu thích của anh ấy là các trò chơi bóng đá. Jack không sử dụng máy tính của anh ấy suốt 24 giờ mỗi ngày - anh ấy và bạn bè thích trượt ván nhưng họ không giỏi lắm!

Cha mẹ của chúng mình, Jen và Ed, thích sách và họ thích đọc. Mẹ mình quan tâm đến nhiếp ảnh và những bức ảnh của mẹ thực sự rất tốt. Cha và mẹ của chúng mình rất giỏi nấu ăn. Đồ ăn Ý là món yêu thích của họ. Còn bạn và gia đình? Sở thích và thói quen của bạn là gì?

3. Look at the Key Phrases and listen. What do the people say? Complete the phrases.

Nhìn vào phần Cụm từ khóa và nghe. Những người đó nói điều gì? Hoàn thiện những cụm từ sau.

KEY PHRASES

Talking about hobbies and interests (Nói về thói quen và sở thích)

+ (Khẳng định)

- (Phủ định)

1   I'm interested in _______.

2   I'm not interested in _______.

 I'm into _______.

4   I'm not into _______.

5   I like _______.

6   I don't like _______.

7   I'm good at _______.

8   I'm not good at _______.

9   My favourite  _______ is / are  _______.

 

Hướng dẫn:

1. music                 2. cycling               3. films and watching TV 

4. reading                   5. shopping and meeting friends               6. chatting online

7. skateboarding          8. art           9. animals, dogs

4. Write six sentences about your interests. Use the Key Phrases in exercise 3 and the words in exercise 1.

Viết sáu câu về những sở thích của bạn. Dùng những Cụm từ khóa ở bài 3 và những từ ở bài 1.

I'm into sport. (Mình thích thể thao.)

I'm not good at music. (Mình không giỏi âm nhạc.)

5. USE IT! Work in pairs. Compare your interests in exercise 4.

Làm việc nhóm. So sánh những sở thích của bạn ở bài 4.

I'm into sport. (Mình thích thể thao.)

Oh, I don't like sport. I like reading. (Ồ, mình không thích thể thao. Mình thích đọc sách.)