VOCABULARY AND LISTENING

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Unit 8: GOING AWAY

VOCABULARY AND LISTENING

Weather conditions

I can ask and answer about the weather.

THINK! Do you like hot or cold weather? How many different types of weather can you say in English?

Extreme weather around the world

The wettest place

Mawsynram in India is one of the wettest places in the world. This small 1_______ village in India gets about 12,000 milimetres of rain every year.

The hottest place

Death Valley in California is the hottest place in the USA. The highest temperature ever was 56.7°C in 1913! Although it can be really 2_______ it can also be very 3_______ at night, with temperatures below 0°C.

The coldest place

Vostok Station in Antarctica is probably the coldest place on Earth. The lowest temperature ever was -89.2°C in 1983! Antarctica is the 4_______ continent at the South Pole, with about 87% of the world's ice. It can also be very 5_______. The strongest wind ever was 327 kilometres an hour in 1972.

The foggiest place

The foggiest place in the world is Argentia in Canada. About 200 days every year are 6_______. Newfoundland can also be very 7_______, with a lot of thunder and lightning.

1. Check the meanings of the words in the box. What words can you match to photos 1 - 4? Listen and check.

Kiểm tra nghĩa của các từ trong hộp. Bạn có thể ghép những từ nào với các ảnh từ 1 đến 4? Nghe và kiểm tra lại.

sunny

(nắng)

cold

(lạnh)

foggy

(sương mù)

windy

(gió)

icy

(băng giá)

snowy

(tuyết)

hot

(nóng)

rainy

(mưa)

cloudy

(mây)

stormy

(bão)

Hướng dẫn:

1. rainy, cloudy2. hot, sunny3. cold, snowy, icy4. foggy, cloudy, cold

2. Complete the texts with some of the words in exercise 1.

Hoàn thành các văn bản với các từ trong bài tập 1.

Hướng dẫn:

1. rainy2. hot3. cold4. icy5. windy6. foggy7. stormy

The wettest place

Mawsynram in India is one of the wettest places in the world. This small rainy village in India gets about 12,000 milimetres of rain every year.

The hottest place

Death Valley in California is the hottest place in the USA. The highest temperature ever was 56.7°C in 1913! Although it can be really hot it can also be very cold at night, with temperatures below 0°C.

The coldest place

Vostok Station in Antarctica is probably the coldest place on Earth. The lowest temperature ever was -89.2°C in 1983! Antarctica is the icy continent at the South Pole, with about 87% of the world's ice. It can also be very windy. The strongest wind ever was 327 kilometres an hour in 1972.

The foggiest place

The foggiest place in the world is Argentia in Canada. About 200 days every year are foggy. Newfoundland can also be very stormy, with a lot of thunder and lightning.

(Nơi ẩm ướt nhất

Mawsynram ở Ấn Độ là một trong những nơi ẩm ướt nhất thế giới. Ngôi làng mưa nhỏ ở Ấn Độ này nhận được lượng mưa khoảng 12.000 milimet mỗi năm.

Nơi nóng nhất

Thung lũng Chết ở California là nơi nóng nhất ở Mỹ. Nhiệt độ cao nhất ở đây là 56,7°C vào năm 1913! Mặc dù trời rất nóng nhưng cũng có thể rất lạnh vào ban đêm, với nhiệt độ dưới 0°C.

Nơi lạnh nhất

Trạm Vostok ở Nam Cực có lẽ là nơi lạnh nhất trên Trái đất. Nhiệt độ thấp nhất từng đạt là -89,2°C vào năm 1983! Nam Cực là lục địa băng giá ở Nam Cực, chiếm khoảng 87% băng trên thế giới. Ở đây gió cũng rất mạnh. Sức gió mạnh nhất là 327 km một giờ vào năm 1972.

Nơi nhiều sương mù nhất

Nơi nhiều sương mù nhất trên thế giới là Argentia ở Canada. Khoảng 200 ngày trong năm có sương mù. Newfoundland cũng có rất nhiều bão, và nhiều sấm sét.)

3. Listen to an interview with explorer Stephanie Lowe. What do you think she is going to do in Antarctica? Listen and check your answer.

Nghe cuộc phỏng vấn với nhà thám hiểm Stephanie Lowe. Bạn nghĩ cô ấy sẽ làm gì ở Nam Cực? Nghe và kiểm tra câu trả lời của bạn.

 

Audio script:

I = Interviewer, S = Stephanie

I: Today I'm talking to explorer, Stephanie Lowe. She's going to go on a trip to Antarctica in November. What are you going to do there, Stephanie? (Hôm nay mình sẽ trò chuyện với nhà thám hiểm, Stephanie Lowe. Cô ấy sẽ có một chuyến đi đến Nam Cực vào tháng 11. Bạn định làm gì ở đó, Stephanie?)

S: I'm going to walk to the South Pole. (Mình sẽ đi bộ đến Nam Cực.)

I: Walk?! To the South Pole?! Why? (Đi bộ ư?! Đến Nam Cực?! Tại sao?)

S: Well, I'm an explorer and a photographer. I'm going to take photos of the ice in Antarctica. (À, mình là một nhà thám hiểm và một nhiếp ảnh gia. Mình sẽ chụp ảnh băng ở Nam Cực.)

I: Of course, it's very icy there! (Chắc chắn, ở đó rất lạnh!)

S: Yes, 98% of Antarctica is ice. (Đúng vậy, 98% của Nam Cực là băng.)

I: Wow! Why are you going to go in November? (Wow! Tại sao bạn lại đi vào tháng 11?)

S: Because it's summer there. There are only two seasons in Antarctica, summer and winter. (Bởi vì khi ấy ở đó là mùa hè. Chỉ có hai mùa ở Nam Cực, mùa hè và mùa đông.)

I: Really? (Vậy ư?)

S: Yes. It isn't sunny in winter. It's night for six months. And in summer, it never gets dark. (Đúng vậy. Trời không nắng vào mùa đông. Ở đó sẽ là đêm trong sáu tháng. Và vào mùa hè, thì trời không bao giờ tối.)

I: What about animals? Will you see any polar bears? (Còn động vật thì sao? Bạn sẽ nhìn thấy gấu Bắc Cực chứ?)

S: No, I won't. Polar bears live in the Arctic! But I hope I'll see some penguins and whales. They live in Antarctica. (Không. Gấu Bắc Cực sống ở Bắc Cực! Nhưng mình hy vọng mình sẽ nhìn thấy một vài con chim cánh cụt và cá voi. Chúng sống ở Nam Cực.)

I: Oh, yeah! What equipment are you going to take? (Ồ, vâng! Vậy bạn sẽ sử dụng thiết bị nào?)

S: A lot, for example special clothes, waterproofs, sunglasses, water bottles, a penknife and some sun cream! (Rất nhiều, ví dụ như quần áo đặc biệt, đồ chống thấm nước, kính râm, chai đựng nước, một con dao và một ít kem chống nắng!)
I: Sun cream? (Kem chống nắng sao?)

S: Yes. It won't be hot, but it'll be sunny in November. (Đúng rồi. Trời sẽ không nóng nhưng sẽ có nắng vào tháng 11.)

I: What will the temperature be like? (Nhiệt độ sẽ như thế nào?)

S: It'll be very cold, of course. It's very windy in Antarctica and the wind changes the temperature. In November, the temperature will be about -30°C! So a very good tent and sleeping bag will also be important. (Tất nhiên là sẽ rất lạnh. Ở Nam Cực rất nhiều gió và gió làm thay đổi nhiệt độ. Vào tháng 11, nhiệt độ sẽ là khoảng -30°C! Vì vậy, một chiếc lều thật tốt và túi ngủ cũng sẽ rất quan trọng.)

I: How will you talk to your friends and family at home? (Bạn sẽ liên lạc với bạn bè và gia đình của bạn ở nhà như thế nào?)

S: I'm going to take a special laptop. But at the research centre at the South Pole, there'll be telephones and computers, so communicating will be easier. There'll also be nice meals and hot water at the centre! (Mình sẽ mang theo một chiếc máy tính xách tay đặc biệt. Nhưng tại trung tâm nghiên cứu ở Nam Cực, sẽ có điện thoại và máy tính, vì vậy việc liên lạc sẽ dễ dàng hơn. Cũng sẽ có những bữa ăn ngon và nước nóng tại trung tâm!)

I: Well, good luck, Stephanie! I hope we'll see you next year after the ... (Chà, chúc bạn may mắn, Stephanie! Mình hy vọng chúng ta sẽ gặp lại vào năm tới sau khi...)

Hướng dẫn:

She's going to walk to the South Pole and study / take photos of the ice in Antarctica.

(Cô ấy sẽ đi bộ đến Nam Cực và nghiên cứu / chụp ảnh băng ở Nam Cực.)

4. Read the Study Strategy. Then read the questions in exercise 5 carefully. Are there any answers you can guess now?

Đọc phần "Study Strategy". Sau đó đọc kỹ các câu hỏi trong bài tập 5. Bạn có thể đoán ngay được câu trả lời không?

STUDY STRATEGY

Guessing answers before listening: (Đoán câu trả lời trước khi nghe:)

  • Before listening, read the questions carefully. (Trước khi nghe, hãy đọc kỹ câu hỏi.)
  • See how many answers you can guess. (Xem bạn có thể đoán được bao nhiêu câu trả lời.)

5. Listen again and choose the correct answers.

Nghe lại và chọn câu trả lời đúng.

 

1. Stephanie is also a _______.

a. teacherb. photographerc. doctor

2. 98% of Antarctica is _______.

a. iceb. snowc. water

3. In Antarctica Stephanie will see _______.

a. polar bearsb. polar bears and penguinsc. penguins and whales

4. The The weather in November will be _______.

a. sunny, windy and coldb. sunny and coldc. cold and rainy

5. The temperature will be about _______.

a. -13°Cb. -33°Cc. -30°C

6. She'll communicate with her friends and family with a special _______.

a. mobile phoneb. laptopc. radio

Hướng dẫn:

1. b
2. a
3. c
4. a
5. c
6. b

1. Stephanie is also a _______. (Stephanie cũng là một nhiếp ảnh gia.)

a. teacherb. photographerc. doctor

2. 98% of Antarctica is _______. (98% của Nam Cực là băng.)

a. iceb. snowc. water

3. In Antarctica Stephanie will see _______. (Ở Nam Cực, Stephanie sẽ nhìn thấy chim cánh cụt và cá voi.)

a. polar bearsb. polar bears and penguinsc. penguins and whales

4. The The weather in November will be _______. (Thời tiết tháng 11 sẽ có nắng, gió và lạnh.)

a. sunny, windy and coldb. sunny and coldc. cold and rainy

5. The temperature will be about _______. (Nhiệt độ sẽ khoảng -30°C.)

a. -13°Cb. -33°Cc. -30°C

6. She'll communicate with her friends and family with a special _______. (Cô ấy sẽ liên lạc với bạn bè và gia đình của mình bằng một chiếc máy tính xách tay đặc biệt)

a. mobile phoneb. laptopc. radio

6. USE IT! Work in pairs. Choose a city for your next summer holiday. Ask and answer questions about the weather of that city. Use the phrases in the box and the words in exercise 1.

Làm việc theo cặp. Chọn một thành phố cho kỳ nghỉ hè tiếp theo của bạn. Hỏi và trả lời các câu hỏi về thời tiết của thành phố đó. Sử dụng các cụm từ trong ô và các từ trong bài tập 1.

in spring / summer / autumn / winter
last weekendtodayyesterday

Example:

A: What's the weather like today? (Thời tiết hôm nay như thế nào?)

B: It's hot and sunny. (Trời nóng và nắng.)