VOCABULARY AND LISTENING

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Unit 7: GROWING UP

VOCABULARY AND LISTENING

Life events

I can listen for specific biographical information.

THINK! Do you know any very tall people? What are the good and bad things about very tall?

Robert Wadlow: The Gentle Giant

The story of the tallest man who ever lived

When was he born?

- In February 1_______in Alton, Illinois, in the USA.

Where did he grow up and go to school?

- In Alton.

Did he have any brothers and sisters?

- Yes, he did. He was the oldest of five children. He had 2_______ and 3_______. They were all a 4_______ height.

At what age did he leave school?

- He left school when he was 5_______.

Did he go to university?

- Yes, he did, but he left and he didn't get a qualification.

How did he become famous?

- He appeared in a circus.

What did people call him?

- People called him the Giant of Illinois or the Gentle Giant because he 6_______ very quietly.

Where did he get a job?

- He got a job with the shoe company that made his special shoes.

Did he get married and have children?

- No, he didn't.

Did he travel much?

- Yes, he did. He visited 7_______ different towns in the USA when he travelled for the shoe company.

When did he die?

- He died at the age of 8_______ because of a problem with one of his 9_______.

1. Read the text about Robert Wadlow and check the meanings of the phrases in blue. Write the past simple form of the verbs. Listen and check.

Đọc văn bản về Robert Wadlow và kiểm tra nghĩa của các cụm từ màu xanh lam. Viết dạng quá khứ đơn của các động từ. Nghe và kiểm tra lại.

Example: grow up - grew up

Hướng dẫn:

✱ grow up => grew up

✱ go to school => went to school

✱ leave school => left school

✱ go to university => went to university

✱ get a qualification => got a qualification

✱ get a job => got a job

✱ get married => got married

✱ have children => had children

✱ travel => traveled

✱ die => died

2. Do you think people in the USA liked or disliked Robert? Listen to a podcast about him and check your answer.

Bạn nghĩ mọi người ở Mỹ thích hay không thích Robert? Nghe podcast về anh ấy và kiểm tra câu trả lời của bạn.

 

SKILLS STRATEGY

Before you listen again, you should (Trước khi nghe lại, bạn nên)

  • read the sentences with the gaps. (đọc các câu có chỗ trống.)
  • try to predict what the gaps will be. (cố gắng dự đoán những chỗ trống sẽ là gì.)
  • listen to the recording while reading the text. (nghe đoạn ghi âm trong khi đọc văn bản.)
  • write down the answers. (viết ra các câu trả lời.)

3. Read the Skills Strategy. Then listen again and complete 1 - 9 in the text.

Đọc phần "Skills Strategy". Sau đó, nghe lại và hoàn thành chỗ trống từ 1 đến 9 trong văn bản.

Hướng dẫn:

1. 19182. two brothers3. two sisters4. normal5. seventeen
6. spoke7. 8008. twenty-two 9. feet 

The story of the tallest man who ever lived (Câu chuyện về người đàn ông cao nhất)

When was he born? (Anh ấy sinh ra khi nào?)

- In February 1918 in Alton, Illinois, in the USA. (Vào tháng 2 năm 1918 tại Alton, Illinois, Hoa Kỳ.)

Where did he grow up and go to school? (Anh ấy lớn lên và đi học ở đâu?)

- In Alton. (Ở Alton.)

Did he have any brothers and sisters? (Anh ấy có anh chị em không?)

- Yes, he did. He was the oldest of five children. He had two brothers and two sisters. They were all a normal height. (Có. Anh ấy là con cả trong gia đình có 5 người con. Anh ấy có hai anh trai và hai chị gái. Họ đều có chiều cao bình thường.)

At what age did he leave school? (Anh ấy nghỉ học khi nào?)

- He left school when he was seventeen(Anh ấy nghỉ học khi anh ấy mười bảy tuổi.)

Did he go to university? (Anh ấy có học đại học không?)

- Yes, he did, but he left and he didn't get a qualification. (Có, nhưng anh ấy đã nghỉ học và anh ấy không có bằng cấp.)

How did he become famous? (Anh ấy đã trở nên nổi tiếng như thế nào?)

- He appeared in a circus. (Anh ấy xuất hiện trong một rạp xiếc.)

What did people call him? (Mọi người gọi anh ấy là gì?)

- People called him the Giant of Illinois or the Gentle Giant because he spoke very quietly. (Mọi người gọi anh ấy là Người khổng lồ Illinois hay Người khổng lồ hiền lành vì anh ấy nói rất nhỏ nhẹ.)

Where did he get a job? (Anh ấy đã kiếm được việc làm ở đâu?)

- He got a job with the shoe company that made his special shoes. (Anh ấy đã nhận được một công việc tại công ty giày nơi sản xuất ra những chiếc giày vừa chân anh ấy.)

Did he get married and have children? (Anh ấy đã kết hôn và có con chưa?

- No, he didn't. (Không, anh ấy kết hôn.)

Did he travel much? (Anh ấy có đi du lịch nhiều không?)

- Yes, he did. He visited 800 different towns in the USA when he travelled for the shoe company. (Có. Anh ấy đã đến thăm 800 thị trấn khác nhau ở Hoa Kỳ khi anh ấy đến công ty giày.)

When did he die? (Ông ấy đã mất khi nào?)

- He died at the age of twenty-two  because of a problem with one of his feet(Anh ấy qua đời ở tuổi hai mươi hai vì vấn đề với một bàn chân của mình.)

4. Write sentences about a person in your family. Use the past simple form of the verbs in the text.

Viết các câu về một người trong gia đình bạn. Sử dụng dạng quá khứ đơn của các động từ trong văn bản.

Example:

He grew up in Huế. (Anh ấy lớn lên ở Huế.)

5. USE IT! Work in pairs. Compare your sentences in exercise 4.

Làm việc theo cặp. So sánh các câu của bạn trong bài tập 4 với bạn cùng nhóm.

Example:

A: My dad grew up in Huế. (Bố mình lớn lên ở Huế.)

B: Really? My dad grew up in Istanbul. (Thật vậy ư? Bố mình lớn lên ở Istanbul.)