SKILL 2

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Unit 2: HEALTHY LIVING

SKILLS 2

Listening

HABITS HEALTHY

1. Work in pairs. Discuss and tick (✓) the habits you think are good for your health.

Làm việc theo cặp. Thảo luận và đánh dấu (✓) những thói quen bạn cho là tốt cho sức khỏe của mình.

1. Eat a lot of meat and cheese.

(Ăn nhiều thịt và pho mát.)

2. Drink soft drinks every day.

(Uống nước ngọt mỗi ngày.)

3. Get ten hours of sleep daily.

(Ngủ mười tiếng mỗi ngày.)

4. Be active and exercise every day.

(Vận động và tập thể dục mỗi ngày.)

 

 

 

 

2. Listen and tick (✓) the habits mentioned.

Lắng nghe và đánh dấu (✓) các thói quen được đề cập đến.

 

 

@2791064@

Hướng dẫn:

Healthy habits help us keep fit and avoid disease. Here is some advice. Eat more fruits and vegetables, especially colored ones like carrots and tomatoes. They provide a lot of vitamins. Eat meat, eggs and cheese, but not too much. You may put on weight, drink enough water, but not soft drinks. Be active and exercise every day. Do outdoor activities like cycling,swimming or playing sports. They keep you fit. Go to bed early and get about 8 hours of sleep daily so you will not feel tired. Keep your room tidy and clean. Open windows to let in fresh air and sunshine on fine days.

(Những thói quen lành mạnh giúp chúng ta giữ dáng và tránh được bệnh tật. Đây là một số lời khuyên. Ăn nhiều trái cây và rau quả, đặc biệt là những loại có màu như cà rốt và cà chua, chúng cung cấp rất nhiều vitamin. Ăn thịt, trứng và phô mai nhưng không quá nhiều, có thể tăng cân, uống đủ nước nhưng không nên uống nước ngọt. Hãy vận động và tập thể dục mỗi ngày. Thực hiện các hoạt động ngoài trời như đạp xe, bơi lội hoặc chơi thể thao. Chúng giữ cho bạn cân đối. Hãy đi ngủ sớm và ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày để không cảm thấy mệt mỏi. Giữ phòng của bạn gọn gàng và sạch sẽ. Mở cửa sổ để đón không khí trong lành và ánh nắng vào những ngày đẹp trời.)

3. Listen again and give short answers to the questions.

Nghe lại và trả lời ngắn gọn các câu hỏi sau.

 

1. What do healthy habits help us avoid? 

2. What do fruit and vegetables provide us?

3. How many hours do we need to sleep a day?

4. How should you keep your room?

5. When should we open the windows?

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

Hướng dẫn:

1. What do healthy habits help us avoid? (Những thói quen lành mạnh giúp chúng ta tránh điều gì?)

  - Diseases. (Bệnh tật.)

2. What do fruit and vegetables provide us? (Trái cây và rau quả cung cấp cho chúng ta những gì?)

  - A lot of vitamins. (Nhiều loại vitamin.)

3. How many hours do we need to sleep a day? (Chúng ta cần ngủ bao nhiêu tiếng một ngày?)

  - About 8 hours. (Khoảng 8 tiếng.) 

4. How should you keep your room? (Bạn nên giữ phòng của mình như thế nào?)

  - Tidy and clean. (Gọn gàng và sạch sẽ.) 

5. When should we open the windows? (Khi nào chúng ta nên mở cửa sổ?)

  - On fine days. (Vào những ngày đẹp trời.)

Writing

4. Work in groups. Discuss and make notes of the tips from the listening. Then share them with the class.

Làm việc nhóm. Thảo luận và ghi chú lại các mẹo từ bài nghe. Sau đó chia sẻ chúng với cả lớp.

Hướng dẫn:

TIPS

Eat more fruits and vegetables, especially colored ones. (Ăn nhiều trái cây và rau quả, đặc biệt là những loại có màu.)

Eat meat, eggs and cheese, but not too much. (Ăn thịt, trứng và pho mát, nhưng không quá nhiều.)

Drink enough water, but not soft drinks. (Uống đủ nước nhưng không uống nước ngọt.)

Be active and exercise every day. (Hãy vận động và tập thể dục mỗi ngày.)

Go to bed early and get about 8 hours of sleep daily. (Đi ngủ sớm và ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày.)

Keep your room tidy and clean. (Giữ phòng của bạn gọn gàng và sạch sẽ.)

Open windows on fine days. (Mở cửa sổ vào những ngày đẹp trời.)

5. Write a passage of about 70 words to give advice on how to avoid viruses.

Viết một đoạn văn khoảng 70 từ để đưa ra lời khuyên về cách phòng tránh vi rút.

wear a mask

(đeo khẩu  trang)

exercise every day

(tập thể dục mỗi ngày)

avoid crowds

(tránh tụ tập đông người)

wash your hands often

(rửa tay thường xuyên)

keep your surroundings clean

(giữ không gian xung quanh bạn sạch sẽ)

Hướng dẫn:

There are many ways to help us avoid viruses. Firstly, we should wear a mask. Secondly, we had better exercise every day. Next, it is a good idea that we avoid crowds. Another method is to wash our hands often. Last but not least, we need to keep our surroundings clean.

(Có nhiều cách giúp chúng ta tránh vi-rút. Đầu tiên, chúng ta nên đeo khẩu trang. Thứ hai, chúng ta nên tập thể dục mỗi ngày. Tiếp theo, một ý kiến tốt là chúng ta nên tránh những đám đông. Một phương pháp khác là rửa tay thường xuyên. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chúng ta cần phải giữ cho môi trường xung quanh mình sạch sẽ.)