Reading

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Unit 8: HOW MUCH IS THIS T-SHIRT?

Reading

SKIING IN A SHOPPING MALL

Dubai is a city in the United Arab Emirates. Around two million people live there. The Mall of the Emirates is the second-largest mall in Dubai. Over 36 million visitors visit this mall every year. 

The mall is very big. It's also very famous, and has over 25 awards. You can spend the whole day here. It has everything! You can go shopping. You can eat. You can watch a movie or see a play here, too. The Mall of the Emirates has about 500 stores: clothing stores, bookstores, and electronic stores. There are more than 85 restaurants and cafes, two hotels, a movie theater with 14 screens, and a theater. It even has a ski slope. It's true - you can ski in the desert! It's hot in Dubai, but it's very cold on the ski slope.

Trượt tuyết ở một trung tâm mua sắm

Dubai là một thành phố ở các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất. Khoảng hai triệu người sống ở đó.Trung tâm mua sắm của các Tiểu Vương quốc là trung tâm mua sắm lớn thứ hai ở Dubai. Hơn 36 triệu khách tham quan đến thăm trung tâm mua sắm này hàng năm.

Trung tâm này rất rộng. Nó cũng vô cùng nổi tiếng, và có hơn 25 giải thưởng. Bạn có thể dành cả ngày ở đây. Nó có mọi thứ. Bạn có thể đi mua sắm. Bạn có thể đi ăn. Bạn có thể xem một bộ phim hoặc cũng có thể thưởng thức một vở kịch. Trung tâm mua sắm của các Tiểu Vương quốc có khoảng 500 cửa hàng: cửa hàng quần áo, cửa hàng sách, cửa hàng điện tử. Có hơn 85 nhà hàng và quán cafe, 2 khách sạn, 1 rạp chiếu phim với 14 màn hình, và một rạp hát. Nó còn có cả một dốc trượt tuyết. Đúng là vậy đấy - bạn có thể trượt tuyết trong một sa mạc! Ở Dubai rất nóng, nhưng rất là lạnh ở trên dốc trượt tuyết này.

A. Look at the photo and the title. How is this mall different from other malls? 

Nhìn vào bức hình và tiêu đề. Trung tâm mua sắm này có gì khác với những nơi khác? 

Hướng dẫn:

This mall is different from other malls in many ways:

▲ It has a ski slope for entertaining customers;

▲ It is overwhelmingly large and it looks gorgeous;

▲ It is extremely modern and well-equipped;...

Trung tâm mua sắm này khác với những nơi khác ở rất nhiều điểm:

▲  Nó có cả một dốc trượt tuyết để giải trí cho khách hàng;

▲ Nó rộng lớn một cách choáng ngợp và trông rất lộng lẫy;

▲ Nó vô cùng hiện đại và được trang bị tốt;...

B. Read the article quickly. Underline the places you can go to in this mall.

Đọc nhanh bài viết. Gạch chân những địa điểm bạn có thể đến ở trung tâm mua sắm này.

Hướng dẫn:

Dubai is a city in the United Arab Emirates. Around two million people live there. The Mall of the Emirates is the second-largest mall in Dubai. Over 36 million visitors visit this mall every year. 

The mall is very big. It's also very famous, and has over 25 awards. You can spend the whole day here. It has everything! You can go shopping. You can eat. You can watch a movie or see a play here, too. The Mall of the Emirates has about 500 stores: clothing stores, bookstores, and electronic stores. There are more than 85 restaurants and cafes, two hotels, a movie theater with 14 screens, and a theater. It even has a ski slope. It's true - you can ski in the desert! It's hot in Dubai, but it's very cold on the ski slope.

C. Read again. What country is Dubai in?

Đọc lại bài. Dubai ở nước nào vậy?

Hướng dẫn:

Dubai is in the United Arab Emirates. (Dubai thuộc các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất.)