READING

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

 Unit 7: GROWING UP

READING

Childhood photos

I can understand the general idea of a text.

THINK! Did you look very different last week and five years ago? How?

A LIFE IN PHOTOS

On 23 January 1996, Munish Bansal took a photo of his new baby daughter Suman.

Every day after that, Munish took another photo of his daughter, sometimes in the morning, sometimes in the afternoon.

Sometimes Suman was tired or sad and she didn't want to look at the camera, but she was usually happy.

From one day to the next Suman didn't change a lot, but every year she grew or changed a little.

On her eighteenth birthday, 6,575 days after she was born, Munish took a photo of his daughter as usual. But in this photo, she was an adult.

Munish collected all of the 6,575 photos, made one big picture from them, and gave it to her as a present.

(Vào ngày 23 tháng 1 năm 1996, Munish Bansal đã chụp một bức ảnh đứa con gái mới lớn Suman của mình.

Mỗi ngày sau đó, Munish lại chụp một bức ảnh khác của con gái mình, đôi khi vào buổi sáng, đôi khi vào buổi chiều.

Đôi khi Suman mệt mỏi hoặc buồn bã và cô ấy không muốn nhìn vào máy ảnh, nhưng cô ấy thường rất vui vẻ.

Từ ngày này qua ngày khác, Suman không thay đổi nhiều, nhưng mỗi năm cô ấy lại lớn lên hoặc thay đổi một chút.

Vào sinh nhật thứ mười tám của cô, 6.575 ngày sau khi cô được sinh ra, Munish đã chụp ảnh con gái của mình như thường lệ. Nhưng trong bức ảnh này, cô ấy đã trưởng thành.

Munish đã thu thập tất cả 6.575 bức ảnh, tạo thành một bức ảnh lớn từ chúng và tặng nó cho con gái như một món quà.)

1. Look at the picture. What is special about it? Read and check your answer.

Nhìn vào bức tranh. Nó có gì là đặc biệt? Đọc và kiểm tra câu trả lời của bạn.

a. Munish made the picture when his daughter was eight years old. (Munish đã chụp một bức ảnh khi con gái ông tám tuổi.)

b. Munish took 6,575 days to make the picture of his daughter. (Munish đã mất 6.575 ngày để tạo nên bức ảnh của con gái mình.)

c. Munish made the picture from 6,575 photos of his daughter. (Munish đã tạo nên một bức ảnh từ 6.575 bức ảnh của con gái mình.)

Hướng dẫn:

c. Munish made the picture from 6,575 photos of his daughter.

2. Read and listen to the text and write True or False.

Đọc và nghe về văn bản và viết Đúng hoặc Sai.

 

1. Munish didn't take photos when Suman was sad.

2. Munish took a photo of his daughter at a different time every day.

3. Suman is quite different in the photos from one day to the next.

4. Suman was an adult when she received the present.

Hướng dẫn:

1. False
2. True
3. False
4. True

1. Munish didn't take photos when Suman was sad. ➜ Every day after his daughter was born, Munish took a photo of his daughter but when Suman was sad or tired, she didn't want to look at the camera. (Mỗi ngày sau khi cô con gái được sinh ra, Mushin đều chụp một bức hình về cô nhưng khi Suman buồn hay mệt, cô ấy chỉ không muốn nhìn vào camera.)

2. Munish took a photo of his daughter at a different time every day. (Munish chụp ảnh con gái vào một thời điểm khác nhau hàng ngày.)

3. Suman is quite different in the photos from one day to the next. ➜ Suman didn't change a lot in the photos from one day to the next. (Suman không thay đổi nhiều trong các bức ảnh được chụp từ ngày này sang ngày khác.)

4. Suman was an adult when she received the present. (Suman đã trưởng thành khi nhận được món quà sinh nhật.)

3. VOCABULARY PLUS Check the meanings of the words in blue the text.

Kiểm tra nghĩa của các từ có màu xanh lam trong văn bản.

Hướng dẫn:

took

(chụp (ảnh))

grew

(lớn lên)

changed

(thay đổi)

collected

(thu thập)

made

(tạo nên)

gave

(tặng)

4. USE IT! Work in groups. What do you think of Munish's special picture? Has your family got a lot of photos?

Làm việc nhóm. Bạn nghĩ gì về bức ảnh đặc biệt của Munish? Gia đình bạn có nhiều ảnh không?