READING

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Unit 5: FOOD AND HEALTH

READING

Sumo wrestlers

I can summarise a text.

THINK! Look at the photo. What do you know about sumo wrestlers?

The sports interview ... SUMO STYLE

Those sumo wrestlers are big! How much do they weigh?

Most top wrestlers weigh more than 140 kilos. The heaviest are around 190 kilos.

Is it a popular sport?

Well, there aren't many sumo wrestlers these days. It isn't a healthy lifestyle.

(1) ______________.

They get up early and train from 5 a.m. until about 1 p.m.

What do they have for breakfast?

They don't have breakfast - so they're very hungry at lunchtime and they eat a lot!

(2) ______________.

They have a special dish called chankonabe. There's a lot of meat or fish in chankonabe and there are also a lot of vegetables.

(3) ______________.

Well, it's full of vitamins and there isn't much fat in it, but they eat enormous quantities - sometimes six or seven bowls - and then maybe five bowls of rice.

But they exercise a lot.

Yes, but not after meals. After lunch they sleep, then they get up and eat more chankonabe.

(4) ______________.

Yes, some eggs, salads, some desserts maybe; but always chankonabe. So, if you want to be sumo size, eat and sleep a lot. If not, maybe do sports which are healthier!

1. Read the text. Complete the interview with questions a - d.

Đọc văn bản. Hoàn thành cuộc phỏng vấn với các câu hỏi từ a đến d.

a. What do they have for lunch?

b. Do they ever eat any different foods?

c. What's their typical day?

d. Is it healthy?

Hướng dẫn:

1. c
2. a
3. d
4. b

Those sumo wrestlers are big! How much do they weigh? (Những đô vật sumo rất to lớn! Họ có cân nặng bao nhiêu?)

Most top wrestlers weigh more than 140 kilos. The heaviest are around 190 kilos. (Hầu hết các đô vật hàng đầu đều nặng hơn 140 kg. Nặng nhất khoảng 190 kg.)

Is it a popular sport? (Nó có phải là một môn thể thao phổ biến không?)

Well, there aren't many sumo wrestlers these days. It isn't a healthy lifestyle.

(Chà, ngày nay không có nhiều đô vật sumo. Đó không phải là một lối sống lành mạnh.)

What's their typical day? (Một ngày điển hình của họ là gì?)

They get up early and train from 5 a.m. until about 1 p.m. (Họ dậy sớm và tập luyện từ 5 giờ sáng cho đến khoảng 1 giờ chiều.)

What do they have for breakfast? (Họ có gì cho bữa sáng?)

They don't have breakfast - so they're very hungry at lunchtime and they eat a lot! (Họ không ăn sáng - vì vậy họ rất đói vào giờ ăn trưa và họ ăn rất nhiều!

What do they have for lunch? (Họ ăn gì vào bữa trưa?)

They have a special dish called chankonabe. There's a lot of meat or fish in chankonabe and there are also a lot of vegetables.

(Họ có một món ăn đặc biệt gọi là chankonabe. Có rất nhiều thịt hoặc cá trong chankonabe và cũng có rất nhiều rau.)

Is it healthy? (Nó có tốt cho sức khỏe không?)

Well, it's full of vitamins and there isn't much fat in it, but they eat enormous quantities - sometimes six or seven bowls - and then maybe five bowls of rice.

(Chà, nó chứa nhiều vitamin và không có nhiều chất béo, nhưng họ ăn với số lượng rất lớn - đôi khi sáu hoặc bảy bát - và sau đó có thể là năm bát cơm.)

But they exercise a lot. (Nhưng họ tập thể dục rất nhiều.)

Yes, but not after meals. After lunch they sleep, then they get up and eat more chankonabe.

(Có, nhưng không phải sau bữa ăn. Sau bữa trưa, họ ngủ, sau đó họ thức dậy và ăn thêm chankonabe.)

Do they ever eat any different foods? (Họ có bao giờ ăn bất kỳ loại thức ăn nào khác không?)

Yes, some eggs, salads, some desserts maybe; but always chankonabe. So, if you want to be sumo size, eat and sleep a lot. If not, maybe do sports which are healthier!

(Có, một ít trứng, salad, có thể là một vài món tráng miệng; nhưng thường là chankonabe. Vì vậy, nếu bạn muốn to lớn như sumo, hãy ăn và ngủ thật nhiều. Nếu không, có thể chơi các môn thể thao lành mạnh hơn!)

SKILLS STRATEGY

How to do the gap filling exercise: 

(Làm thế nào để thực hiện bài tập điền vào khoảng trống:)

  • First, look at the photo and scan the interview for gist.

(Đầu tiên, hãy nhìn vào bức ảnh và đọc lướt những ý chính trong bài phỏng vấn.)

  • Next, read the four sentences and scan the interview to find the answer to the first gap.

​(Tiếp theo, đọc bốn câu đầu và đọc lướt bài phỏng vấn để tìm câu trả lời cho khoảng trống đầu tiên.)

  • After that, work through finding answers to the gaps in turn.

(Sau đó, lần lượt tìm ra câu trả lời cho những khoảng trống tiếp theo.)

  • Finally, check that all the sentences make sense.

​(Cuối cùng, kiểm tra tất cả các câu xem có đúng nghĩa không.)

2. Read the Skills Strategy. Then listen to the text again and complete the summary with five of the words in the box.

Đọc phần "Skills Strategy". Sau đó, nghe lại văn bản và hoàn thành bản tóm tắt với năm từ trong hộp.

 

eat 
is
before
healthy
mornings
sleep
isn't
after
unhealthy
afternoons

The lifestyle of sumo wrestlers 1_______ normal. The food which they eat is 2_______, but they 3_______ a lot. They also sleep a lot in the 4_______ and they don't exercise 5_______ meals.

Hướng dẫn:

1. isn't

2. healthy

3. eat

4. afternoons

5. after

The lifestyle of sumo wrestlers isn't normal. The food which they eat is healthy, but they eat a lot. They also sleep a lot in the afternoons and they don't exercise after meals.

(Lối sống của các đô vật sumo không bình thường. Thức ăn của họ lành mạnh, nhưng họ ăn rất nhiều. Họ cũng ngủ rất nhiều vào buổi chiều và họ không tập thể dục sau bữa ăn.)

3. VOCABULARY PLUS Use a dictionary to check the meanings of the words in blue in the text.

Sử dụng từ điển để tra nghĩa của các từ màu xanh lam trong văn bản.

train

(luyện tập)

dish

(món ăn)

vitamins

(vitamin)

enormous

(lớn)

bowls

(bát)

desserts

(món tráng miệng)

4. USE IT! Work in pairs. Do you think a sumo wrestler's life is interesting? Why / Why not? What is your favourite dish?

Làm việc theo cặp. Bạn có nghĩ cuộc sống của một đô vật sumo thú vị không? Tại sao có / tại sao không? Món ăn ưa thích của bạn là gì?