READING

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Unit 1: TOWN AND CITIES

READING

A description of a cruise ship

I can predict the content of a text from photos. 

THINK! Where do you think is a good place for a holiday? Why? 

   on a cruise ship                in a city                 by the sea

(trên một con tàu cu lịch)    (trong thành phố)      (trên biển)

City on the sea

Imagine a five-star hotel with fantastic food and comfortable rooms. Imagine a square, shops, cinemas and theatres. Imagine all of these things on one very big ship: Oasis of the Seas.

More than 2,000 people work on Oasis of the Seas, and there are cabins for 6,360 passengersThat's a lot of people, and they eat a lot of food in the ship's twenty cafes and restaurants. There are 250 chefs!

It's the first ship with a park. It's called Central Park and it's got fifty real trees and 12.000 plants. If you like sports, there are also five swimming pools and there's an exciting sports area with a climbing wallIf you prefer reading, there's a library, but relax - there isn't a school on the ship!

(Thành phố trên biển

Hãy tưởng tượng đến một khách sạn năm sao với những món ăn tuyệt vời và phòng ốc tiện nghi. Hãy tưởng tượng đến một quảng trường, các cửa hàng, rạp chiếu phim và rạp hát. Hãy tưởng tượng tất cả những thứ đó nằm trên một con tàu rất lớn: "Oasis of the Seas".

Hơn 2.000 người làm việc trên con tàu "Oasis of the Seas", và có cabin cho 6.360 hành khách. Ở đó có rất nhiều người và họ ăn rất nhiều món ăn trong hai mươi quán cà phê và nhà hàng của con tàu. Có tới 250 đầu bếp ở đây!

Đây là con tàu đầu tiên có công viên. Nó được gọi là Công viên Trung tâm và nó có 50 cây thật và 12.000 loài thực vật. Nếu bạn thích thể thao, tại đây cũng có năm hồ bơi và khu thể thao thú vị với bức tường leo núi. Nếu bạn thích đọc sách thì đã có một thư viện ở đây, nhưng hãy thư giãn nhé vì không có trường học trên tàu!)

1. Look at the photos. What do you think are the answers to questions 1 - 3? Read and check.

Nhìn vào các bức ảnh. Bạn nghĩ câu trả lời cho câu hỏi từ 1 đến 3 là gì? Đọc bài và kiểm tra lại.

1. Is there a school and a library on the ship?

2.  Are there any swimming pools?

3. How many cafés and restaurants are there on the ship?

Hướng dẫn:

1. Is there a school and a library on the ship? (Có trường học và thư viện trên tàu không?)

- There isn't a school, but there are a library. (Ở đó không có trường học, nhưng có một thư viện.)

2.  Are there any swimming pools? (Có bể bơi nào ở trên đó không?)

- Yes, there are five swimming pools. (Có, ở đó có 5 cái bể bơi.)

3. How many cafés and restaurants are there on the ship? (Có bao nhiêu quán cà phê và nhà hàng trên tàu?)

- There are twenty cafes and restaurants. (Ở đó có 20 quán cà phê và nhà hàng.)

 SKILLS STRATEGY 

 How to answer specific questions about a text: 

(Cách trả lời các câu hỏi cụ thể về một văn bản:)

 - First, identify the key word(s) in the question.

 (Đầu tiên, xác định (các) từ khóa trong câu hỏi.)

 - Next scan the text for the key word(s).

 (Tiếp theo, đọc lướt văn bản để tìm (các) từ khóa.)

 - Finally, you can find the correct answer in the sentence that has got the key word(s).

 (Cuối cùng, bạn có thể tìm câu trả lời đúng trong câu có (các) từ khóa.)

2. Read the Skills Strategy. Then read and listen to the text and answer the questions.

(Đọc phần "Skills Strategy". Sau đó đọc và nghe về văn bản và trả lời các câu hỏi.)

1. What's the name of the ship?

2. How many people work on the ship?

3. How many chefs are there on the ship?

4. Is it the only ship with a park?

5. What's in the sports area?

Hướng dẫn:

1. What's the name of the ship? (Tên của con tàu là gì?)

- The name of the ship is "Oasis of the Seas". (Tên con tàu là "Oasis of the Seas".)

2. How many people work on the ship? (Có bao nhiêu người làm việc trên tàu?)

More than 2,000 people work on the ship. (Hơn 2,000 người làm việc trên tàu.)

3. How many chefs are there on the ship? (Có bao nhiêu đầu bếp trên tàu?)

- There are 250 chefs. (Có 250 đầu bếp.)

4. Is it the only ship with a park? (Nó có phải là con tàu duy nhất có công viên không?)

- Yes. is it. (Đúng vậy.)

5. What's in the sports area? (Có gì trong khu thể thao?)

- There's a climbing wall in the sports area. (Có một bức tường leo núi trong khu thể thao.)

3. VOCABULARY PLUS Use a dictionary to check the meanings of the words in blue in the text.

Sử dụng từ điển để tra nghĩa của các từ màu xanh lam trong văn bản.

Hướng dẫn:

fantastic: tuyệt vời

chefs: đầu bếp

comfotable: Thoải mái, tiện nghi

swimming pools: hồ bơi, bể bơi

cabins: cabin

climbing wall: bức tường leo núi

passengers: hành khách

 

4. USE IT! Work in pairs. Is the Oasis of the Sees a good place for a holiday? Why / Why not?

Làm việc theo cặp. Oasis of the Sees có phải là nơi thích hợp cho kỳ nghỉ không? Giải thích tại sao có / tại sao không?

Example:

A: What do you think about going to Oasis of the Seas for our holiday? (Bạn nghĩ gì về việc đến Oasis of the Seas cho kỳ nghỉ của chúng ta?)

B: That's a good idea ! What's interesting there? 

(Đó là một ý kiến ​​hay! Có gì thú vị ở đó?)

A: It has many fantastic foods and comfortable rooms.

(Nó có nhiều thức ăn tuyệt vời và phòng ốc tiện nghi.)

B: Where can we go in this place? (Chúng ta có thể đi đâu ở nơi này?)

A: Oasis of the Seas has a beautiful park called Central Park. Moreover, it also has five swimming pools and an exciting sport area. (Oasis of the Seas có một công viên tuyệt đẹp tên là Công viên Trung tâm. Hơn nữa, nơi đây còn có 5 hồ bơi và khu thể thao sôi động.)

B: What a perfect place! (Thật là một nơi tuyệt vời!)