PROGRESS REVIEW 3 (8 - 14)

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

PROGRESS REVIEW 3 (8 - 14)

VOCABULARY

Sports

8. Complete the words.

Hoàn thành các từ trong các câu bên dưới.

1. There are eleven players on a h_______ team.

2. The 100-metre and 200-metre races are a_______ events.

3. Manchester United is a famous football t_______.

4. The O_______ Games take place every four years.

5. The Tour de France is a famous c_______ race.

6. Wimbledon is a famous tennis c_______ in London.

7. S_______ is a good sport to do in the mountains when it's snowing.

8. The World Cup is a famous f_______ competition.

Hướng dẫn:

1. hockey
2. athletics
3. team
4. Olympic
5. cycling
6. championship
7. Skiing
8. football

1. There are eleven players on a hockey team. (Có mười một người chơi trong một đội khúc côn cầu.)

2. The 100-metre and 200-metre races are athletics events. (Các cuộc đua 100 mét và 200 mét là các cuộc thi điền kinh.)

3. Manchester United is a famous football team(Manchester United là một đội bóng nổi tiếng.)

4. The Olympic Games take place every four years. (Thế vận hội Olympic diễn ra bốn năm một lần.)

5. The Tour de France is a famous cycling race. (Tour de France là một cuộc đua xe đạp nổi tiếng.)

6. Wimbledon is a famous tennis championship in London. (Wimbledon là giải vô địch quần vợt nổi tiếng ở London.)

7. Skiing is a good sport to do in the mountains when it's snowing. (Trượt tuyết là một môn thể thao phù hợp để chơi trên núi khi tuyết rơi.)

8. The World Cup is a famous football competition. (World Cup là một cuộc thi bóng đá nổi tiếng.)

READING

The Olympics then and now

9. Complete the sentences with the correct form of the words.

Hoàn thành các câu với dạng đúng của các từ.

1. He's got a gold medal. He was a _______ at the last Olympic Games. (medal)

2. She was the first person in the marathon. She was the _______. (win)

3. I wasn't in the race. I was only a _______. (spectate)

4. Usain Bolt was the most famous _______ in the Olympic 100-metre race. (compete)

5. She's the best _______ (swim) in Australia.

Hướng dẫn:

1. medallist
2. winner
3. spectator
4. competitor
5. swimmer

1. He's got a gold medal. He was a medallist at the last Olympic Games. (Anh ấy giành được huy chương vàng. Anh ấy là người giành được huy chương tại Thế vận hội Olympic vừa qua.)

2. She was the first person in the marathon. She was the winner(Cô ấy là người về đầu tiên trong giải marathon. Cô ấy là người chiến thắng.)

3. I wasn't in the race. I was only a spectator(Mình không tham gia cuộc đua. Mình chỉ là một khán giả.)

4. Usain Bolt was the most famous competitor in the Olympic 100-metre race. (Usain Bolt từng là vận động viên nổi tiếng nhất trong cuộc đua 100 mét của Olympic.)

5. She's the best swimmer in Australia. (Cô ấy là vận động viên bơi lội giỏi nhất ở Úc.)

LANGUAGE FOCUS

  • there was(n't), there were(n't)

  • was(n't), were(n't)

10. Complete the sentences with the words.

Hoàn thành các câu với các từ.

There was
There wasn't
There were
There weren't
was
wasn't
were
weren't

1. _______ many fans at the match on Saturday. Only five or six.

2. They don't like sport so they _______ interested in the golf on TV last night.

3. My favourite football player at the World Cup _______ Mesut Özil.

4. _______ five hundred runners in the marathon.

5. _______ a really exciting film at the cinema last week.

6. We _______ very happy on our fantastic holiday in August. 

7. _______ a train station in this town 300 years ago.

8. James was ill, so he _______ in the race.

Hướng dẫn:

1. There weren't
2. weren't
3. was
4. There were
5. There was
6. were
7. There wasn't
8. wasn't

1. There weren't many fans at the match on Saturday. Only five or six. (Không có nhiều người hâm mộ ở trận đấu hôm thứ Bảy. Chỉ năm hay sáu người.)

2. They don't like sport so they weren't interested in the golf on TV last night. (Họ không thích thể thao nên họ không quan tâm đến trận đấu golf trên TV vào đêm qua.)

3. My favourite football player at the World Cup was Mesut Özil. (Cầu thủ bóng đá yêu thích của mình ở World Cup là Mesut Özil.)

4. There were five hundred runners in the marathon. (Có 500 vận động viên chạy marathon.)

5. There was a really exciting film at the cinema last week. (Có một bộ phim thực sự thú vị ở rạp chiếu phim vào tuần trước.)

6. We were very happy on our fantastic holiday in August. (Chúng mình đã rất hạnh phúc trong kỳ nghỉ tuyệt vời vào tháng Tám.)

7. There wasn't a train station in this town 300 years ago. (Không có một ga xe lửa nào ở thị trấn này 300 năm trước.)

8. James was ill, so he wasn't in the race. (James bị ốm, vì vậy anh ấy không tham gia cuộc đua.)

VOCABULARY AND LISTENING

X Games

11. Listen and write True or False.

Nghe và viết Đúng hoặc Sai.

 

Hannah Burton ....

1. won the silver medal last night 

(đã giành được huy chương bạc vào đêm qua)

2. did one very difficult trick last night 

(đã làm một thủ thuật rất khó vào đêm qua)

3. started to snowboard at the of fifteen age 

(bắt đầu trượt tuyết ở tuổi mười lăm)

4. became interested in the sport on holiday 

(trở nên quan tâm đến các môn thể thao vào kỳ nghỉ)

5. learned to snowboard in two months 

(học trượt tuyết trong hai tháng)

6. did gymnastics when she was younger 

(tập thể dục khi cô ấy còn trẻ)

_______

 

​_______

 

​_______

 

​_______

 

​_______

 

​_______

Hướng dẫn:

1. False
2. False
3. True
4. True
5. False

LANGUAGE FOCUS

  • Past simple: affirmative

  • Past time expressions

12. Complete the sentences using the past simple form of the verbs.

Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng dạng quá khứ đơn của các động từ.

become
compete
score
swim
travel
watch

1. I _______ that TV programme about the New York Marathon last night.

2. We _______ in the sea yesterday. It was cold.

3. My brother _______ to Japan last year.

4. That tennis player first _______ famous two years ago.

5. You _______ a goal yesterday! That's great!

6. I _______ in a tennis competition last year.

Hướng dẫn:

1. watched2. swam3. travelled4. became5. scored6. competed

1. I watched that TV programme about the New York Marathon last night. (Mình đã xem chương trình truyền hình về cuộc thi Marathon ở New York vào đêm qua.)

2. We swam in the sea yesterday. It was cold. (Chúng mình đã bơi ở biển ngày hôm qua. Trời lạnh.)

3. My brother travelled to Japan last year. (Anh trai mình đi du lịch Nhật Bản vào năm ngoái.)

4. That tennis player first became famous two years ago. (Người chơi quần vợt đó lần đầu tiên trở nên nổi tiếng cách đây hai năm.)

5. You scored a goal yesterday! That's great! (Bạn đã ghi một bàn thắng vào ngày hôm qua! Thật tuyệt!)

6. I competed in a tennis competition last year. (Mình đã thi đấu trong một cuộc thi quần vợt vào năm ngoái.)

SPEAKING

Last weekend

13. Complete the dialogue with the words. There are four extra words.

Hoàn thành cuộc đối thoại với các từ. Có bốn từ thừa.

bad
don't
good
go
hello
how
news
not
was
went
were
when
with

Jamie: Hi Luke. 1_______ are things?

Luke: Hey, Jamie. Great, thanks. How 2_______ your weekend?

Jamie: It was brilliant, thanks. I 3_______ to an ice hockey match on Sunday.

Luke: Really? Was it 4_______?

Jamie: Yes, it was amazing. There 5_______ a lot of goals. Brighton Tigers won 7-6 in the end.

Luke: That's good 6_______! Who were you 7_______?

Jamie: My dad. Why 8_______ come next time?

Luke: Yes. Why not? Text me 9_______ you're going.

Hướng dẫn:

1. How
2. was
3. went
4. good

 

5. were
6. news
7. with
8. don't
9. when

Jamie: Hi Luke. How are things? (Chào Luke. Mọi chuyện thế nào rồi?)

Luke: Hey, Jamie. Great, thanks. How was your weekend? (Này, Jamie. Rất tuyệt, cảm ơn bạn. Cuối tuần của bạn như thế nào?)

Jamie: It was brilliant, thanks. I went to an ice hockey match on Sunday. (Nó thật tuyệt, cảm ơn bạn. Mình đã tham dự một trận đấu khúc côn cầu trên băng vào Chủ nhật.)

Luke: Really? Was it good(Thật ư? Trận đấu có hay không?)

Jamie: Yes, it was amazing. There were a lot of goals. Brighton Tigers won 7 - 6 in the end. (Có, thật tuyệt vời. Có rất nhiều bàn thắng. Brighton Tigers giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 7-6.)

Luke: That's good news! Who were you with? (Đó là một tin tốt! Bạn đi cùng ai vậy?)

Jamie: My dad. Why don't come next time? (Bố mình. Tại sao bạn không đến lần sau nhỉ?)

Luke: Yes. Why not? Text me when you're going. (Được. Tại sao lại không? Nhắn tin cho mình khi bạn đi nhé.)

WRITING

A sports star

14. Order the words to make sentences.

Sắp xếp lại thứ tự các từ để tạo thành câu.

1. name / Andy Murray's / is / full / Andrew Baron Murray

Andy Murray's _____________________.

2. player / tennis / he's / a / Scotland / from

He's _____________________.

3. born / he / 15th May 1987 / was / on

He _____________________.

4. first / Murray / competed / in / tennis matches / when / at / he / school / was

Murray _____________________.

5. age / seventeen / at / of / won / the Junior US Open / he / the

At _____________________.

6. won / medal / gold / a / he / the Olympics / at

He _____________________.

7. one / the successful / most / British / players / tennis / he's / of

He's _____________________.

Hướng dẫn:

1. Andy Murray's full name is Andrew Baron Murray. (Andy Murray tên đầy đủ là Andrew Baron Murray.)

2. He's a tennis player from Scotland. (Anh ấy là một vận động viên quần vợt đến từ Scotland.)

3. He was born on 15th May 1987. (Anh ấy sinh ngày 15 tháng 5 năm 1987.)

4. Murray first competed in tennis matches when he was at school. (Murray lần đầu tiên thi đấu quần vợt khi còn đi học.)

5. At the age of 17 he won the Junior US Open. (Năm 17 tuổi, anh ấy đã vô địch giải Junior US Open.)

6. He won a gold medal at the Olympics. (Anh ấy đã giành được huy chương vàng tại Thế vận hội.)

7. He's one of the most successful British tennis players. (Anh ấy là một trong những vận động viên quần vợt người Anh thành công nhất.)