Phép cộng dạng 25 + 4, 25 + 40

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác