Phép cộng dạng 25 + 14

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác