Phân số thập phân

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Phân số thập phân.

Quan sát các phân số: \(\dfrac{3}{10}\)\(\dfrac{5}{100}\)\(\dfrac{17}{1000}\)\(\dfrac{29}{10000}\);...

Ta thấy: Các phân số trên đều có mẫu số là: 10; 100; 1000; 10000;...

Các phân số có mẫu số là 10; 100; 1000; 10000;... được gọi là các phân số thập phân.

2. Chuyển một phân số thành phân số thập phân.

+ Nhận xét: 

\(\dfrac{3}{2}\) = \(\dfrac{3\times5}{2\times5}\) = \(\dfrac{15}{10}\);\(\dfrac{8}{25}\) = \(\dfrac{8\times4}{25\times4}\) = \(\dfrac{32}{100}\);\(\dfrac{25}{125}\) = \(\dfrac{25\times8}{125\times8}\) = \(\dfrac{200}{1000}\);...

+ Một phân số có thể viết thành phân số thập phân bằng cách nhân cả tử số và mẫu số với cùng một số thích hợp.