LANGUAGE FOCUS

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Unit 3: WILD LIFE

LANGUAGE FOCUS

Superlative adjectives

I can use superlative adjectives to talk about my country.

1. Write the superlative form of the adjectives in the table.

Viết dạng so sánh nhất của các tính từ trong bảng.

Short adjectives (Tính từ ngắn)

 

Adjective 

(Tính từ)

Superlative

(Dạng so sánh nhất)

Regular (Thông thường)

 dull, 

 weird, slow

 the dullest

 ______, ______

End in-e (Kết thúc bằng "e")

 rare, safe

 ______, ______

End in consonant + y 

(Kết thúc bằng phụ âm "y")

 ugly, pretty ______, ______

End in consonant + vowel + consonant 

(Kết thúc bằng phụ âm + nguyên âm + phụ âm)

 big, hot ______, ______

Long adjectives (Tính từ dài)

colourful

 common 

 expensive

 the most colorful

 ____________

 ____________

Irregular (Trường hợp bất quy tắc)

 bad

 good

 far

 the worst

 _____________

 the furthest / the farthest

Hướng dẫn:

AdjectiveSuperlative

weird, slow

 rare, safe

 ugly, pretty

 big, hot

 common 

 expensive

good

the weirdest, the slowest

the rarest, the safest

the ugliest, the prettiest

the biggest, the hottest

the most common

the most expensive

the best

2. Complete the text using the superlative form of the adjectives in brackets.

Hoàn thành đoạn văn bằng cách sử dụng dạng so sánh nhất của các tính từ trong ngoặc.

CÚC PHƯƠNG NATIONAL PARK

When is the best time to visit?

The 1_______ (hot) season is from May to September. The 2​_______ (warm) month is July with an average maximum temperature of 33°C. The 3​_______ (cold) month is January with an average maximum temperature of 19°C. The 4​_______ (good) time to explore Cúc Phương National Park is the dry season, from December to April.

Are there any mountains?

Yes. There are many limestone mountains. The 5​_______ (high) peak is Mây Bạc with 648 metres above sea level.

What animals can I see?

There are more than 300 species of birds and 135 mammal species. The 6​_______ (interesting) animal is the Delacour's Langur, one of the rarest primates on earth.

Hướng dẫn:

1. hottest

3. coldest

5. highest

2. warmest

4. best

6. most interesting

CÚC PHƯƠNG NATIONAL PARK

When is the best time to visit?

The hottest season is from May to September. The warmest month is July with an average maximum temperature of 33°C. The coldest month is January with an average maximum temperature of 19°C. The best time to explore Cúc Phương National Park is the dry season, from December to April.

Are there any mountains?

Yes. There are many limestone mountains. The highest peak is Mây Bạc with 648 metres above sea level.

What animals can I see?

There are more than 300 species of birds and 135 mammal species. The most interesting animal is the Delacour's Langur, one of the rarest primates on earth.

(VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG

Thời điểm thích hợp để ghé thăm là khi nào?

Mùa nóng nhất là từ tháng 5 đến tháng 9. Tháng nóng nhất là tháng 7 với nhiệt độ trung bình tối đa là 33°C. Tháng lạnh nhất là tháng 2 với nhiệt độ trung bình tối đa là 19°C. Thời điểm lý tưởng nhất để khám phá Vườn quốc gia Cúc Phương là mùa khô, từ tháng 12 đến tháng 4.

Ở đây có ngọn núi nào không?

Có. Có nhiều núi đá vôi. Ngọn núi cao nhất là Mây Bạc với độ cao 648 mét so với mực nước biển.

Mình có thể nhìn thấy những loài vật nào ở đây?

Có hơn 300 loài chim và 135 loài động vật có vú. Động vật thú vị nhất là Voọc quần đùi trắng, một trong những loài linh trưởng hiếm nhất trên Trái Đất.)

STUDY STRATEGY

Improving your grammar (Cải thiện ngữ pháp của bạn)

Inventing sentences is a good way to remember grammar rules and improve your grammar.

(Tự tạo ra câu là một cách tốt để ghi nhớ các quy tắc ngữ pháp và cải thiện ngữ pháp của bạn.)

3. Read the Study Strategy. Then write five sentences with your ideas. Use the adjectives and the topics in the boxes. Compare with a partner.

Đọc phần "Study Strategy" . Sau đó, viết 5 câu với ý tưởng của bạn. Sử dụng các tính từ và chủ đề trong các hộp. So sánh với một bạn cùng lớp của bạn.

good

bad

boring

pretty

nice

horrible

film star

animal

team

friend

place

food

Example:

- I think the best football team is Arsenal. (Mình nghĩ đội bóng giỏi nhất là Arsenal.)

- In my opinion, the most horrible animals are spiders. (Theo mình, loài vật kinh khủng nhất là nhện.)

4. USE IT! Work in pairs. Read the text in exercise 2 again. Ask and answer questions with superlative adjectives for clues 1 - 6.

Làm việc theo cặp. Đọc lại đoạn văn ở bài tập 2. Hỏi và trả lời các câu hỏi với các tính từ ở dạng so sánh nhất cho các gợi ý từ 1 đến 6.

1. May to September

2. July

3. January 4 December to April

5. May Bac

6. Delacour's Langur

Example:

A: What is the hottest month in Cúc Phương National Park? (Tháng nào nóng nhất ở Vườn Quốc gia Cúc Phương?)

B: It is from May to September. (Đó là từ tháng 5 đến tháng 9.)

A: What is the highest mountain in Cúc Phương National Park? (Ngọn núi cao nhất ở Vườn Quốc gia Cúc Phương?)

B: It is May Bac. (Đó là núi Mây Bạc)

Finished?

Write sentences about another national park in your country using the questions in exercise 4.

Viết các câu về một công viên quốc gia khác ở đất nước của bạn bằng các câu hỏi trong bài tập 4.