Chủ đề 13: Axit sunfuric loãng

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

 AXIT SUNFURIC LOÃNG

- Axit sunfuric loãng có đầy đủ tính chất của một axit: làm đổi màu chất chỉ thị; tác dụng với kim loại, oxit bazơ, bazơ, muối.

1. Làm đổi màu chất chỉ thị

- Nhỏ một giọt axit sunfuric loãng lên giấy quỳ tím thì quỳ hóa đỏ.

2. Tác dụng với kim loại

                           Kim loại + H2SO4 → Muối sunfat + H2

Điều kiện: Kim loại phải đứng trước H trong dãy điện hóa.

Ví dụ:   2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

             Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

             Cu + H2SO4 : không phản ứng.

             Ag + H2SO4 : không phản ứng.

3. Tác dụng với bazơ

                           Bazơ + H2SO4 → Muối sunfat + H2O

Ví dụ:  2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

4. Tác dụng với oxit bazơ

                           Oxit bazơ + H2SO4 → Muối sunfat + H2O

Ví dụ: CaO + H2SO4 → CaSO4 + H2O

5. Tác dụng với muối

                           Muối + H2SO4 → Muối sunfat + Axit mới

Điều kiện: Sản phẩm tạo thành phải có chất kết tủa hoặc bay hơi.

Ví dụ:  BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl

            CaCO3H2SO4 → CaSO4 + CO2↑ + H2O

 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN