Chủ đề 12: SO2 tác dụng với dung dịch kiềm

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

DẠNG TOÁN SO2 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM

 

NaOH/KOH

Ca(OH)2/Ba(OH)2

Xét sản phẩm muối tạo thành dựa vào tỉ số T

 Đặt T = nOH/nSO2    (nOH = nNaOH)

   + T = 2 : chỉ tạo muối Na2SO3

   + T = 1 : chỉ tạo muối NaHSO3

   + 1 < T < 2 : tạo cả muối NaHSO3 và Na2SO3

 

 Muối NaHSO3 và Na2SO3 đều tan.

  Đặt T = nOH/nSO2  (nOH = 2nCa(OH)2)

      + T = 1 : chỉ tạo muối Ca(HSO3)2

      + T = 2 : chỉ tạo muối CaSO3

      + 1 < T < 2: tạo cả muối CaSO3 và Ca(HSO3)2

 

Muối Ca(HSO3)2 là muối tan, CaSO3 là muối không tan.

 

Xét sản phẩm dựa vào dữ kiện có trong đề ra.

- Hấp thụ SO2 vào NaOH dư  chỉ chứa muối Na2CO3.

- Hấp thụ hoàn toàn SO2 vào NaOH, khi đun nóng dung dịch thấy có khí thoát ra ⇒ sp có chứa muối Na(HSO3). 

 

- Hấp thụ SO2 vào nước vôi dư thì chỉ tạo muối CaSO3

- Hấp thụ SO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa, lọc bỏ kết tủa rồi đun nóng dung dịch thấy xuất hiện thêm kết tủa CaSO3 và Ca(HSO3)2.

 

PTHH

SO2+2NaOH → Na2SO3 + H2O (1)

SO2 + NaOH → NaHSO3 (2)

 

Ca(OH)2 + SO­2 → CaSO3↓ + H2O (1)

Ca(OH)2 + 2SO2 → Ca(HSO3)2 (2)

 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN