Bài 9. Bài trình chiếu

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Bài 9: Bài trình chiếu

1. Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu

- Bài trình chiếu là tập hợp các trang chiếu được đánh số thứ tự và được lưu trên máy tính dưới dạng một tệp.

- Với phần mềm trình chiếu, chúng ta có thể thêm trang chiếu mới vào bất kỳ vị trí nào, trước hoặc sau trang chiếu hiện có. Khi đó các trang chiếu được tự động đánh lại số thứ tự từ trang đầu tiên.

- Nội dung trên các trang chiếu có thể có các dạng sau: văn bản, hình ảnh, âm thanh, các đoạn phim, biểu đồ minh hoạ,...

=> Chúng ta gọi cách ngắn gọn các nội dung nói trên là các đối tượng trên trang chiếu.

2. Bố trí nội dung trên trang chiếu

- Bố trí nội dung có nghĩa là cách thức sắp xếp vị trí của các thành phần nội dung (văn bản, hình ảnh, âm thanh,...) trên trang chiếu.

  • Trang tiêu đề là trang đầu tiên của bài trình chiếu, cho biết chủ đề của bài trình chiếu đó.
  • Những trang còn lại là các trang nội dung của bài trình chiếu.

- Để giúp cho việc trình bày nội dung trên trang chiếu một cách dễ dàng và nhất quán, các phần mềm trình chiếu thường có sẵn các mẫu bố trí (Layout) nội dung trang chiếu.

- Có thể thay đổi mẫu bố trí cho trang chiếu đã có nội dung một cách nhanh chóng mà không cần nhập lại nội dung.

3. Tạo nội dung văn bản cho trang chiếu

- Nội dung quan trọng nhất trên các trang chiếu là dạng văn bản.

- Khung văn bản trên trang chiếu là khung chỉ được dùng để chứa nội dung dạng văn bản và chỉ có thể nhập văn bản vào khung này.

- Có 2 dạng khung văn bản:

  • Khung tiêu đề trang: chứa văn bản làm tiêu đề trang chiếu.
  • Khung nội dung: chứa văn bản làm nội dung chi tiết của trang chiếu.

=> Thao tác soạn thảo nội dung tương tự với các chương trình soạn thảo VB khác.

4. Phần mềm trình chiếu Powerpoint

- Microsoft PowerPoint là phần mềm trình chiếu hiện đang được sử dụng phổ biến nhất.

- Ngoài các bảng chọn, thanh công cụ và nút lệnh quen thuộc giống như trong chương trình Word và Excel, màn hình Powerpoint còn có thêm các đặc điểm sau đây:

  • Trang chiếu: Nằm ở vùng chính của cửa sổ, trang chiếu được hiển thị sẵn sàng để nhập nội dung.
  • Bảng chọn Slide Show (trình chiếu): Bao gồm các nút lệnh dùng để thiết đặt trình chiếu.
  • Ngăn bên trái hiển thị biểu tượng các trang chiếu. Khi cần làm việc với một trang chiếu cụ thể, ta chỉ cần nháy chuột vào biểu tượng của nó.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN