Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Sự cần thiết phải lập kế hoạch chi tiêu.

loading...

- Kế hoạch chi tiêu:

+ Xác định các tài khoản chi tiêu.

+ Dựa trên những nguồn lực hiện có.

+ Để thực hiện những mục tiêu tài chính của cá nhân, gia đình.

- Lập kế hoạch chi tiêu giúp:

+ Cân bằng được tài chính.

+ Tránh những khoản chi tiêu không cần thiết.

+ Thực hiện được tiết kiệm.

+ Góp phần tạo dựng cuộc sống ổn định, ấm no.

2. Tìm hiểu cách lập kế hoạch chi tiêu.

loading...

- Các bước lập kế hoạch chi tiêu:

+ Bước 1: Xác định mục tiêu và thời hạn thực hiện dựa trên nguồn lực hiện có.

+ Bước 2: Xác định các khoản cần chi.

+ Bước 3: Thiết lập quy tắc thu, chi.

+ Bước 4: Thực hiện kế hoạch chi tiêu.

+ Bước 5: Kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch chi tiêu.