Bài 8. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) (Phần III)

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

2. Các giai đoạn phát triển 

e. Giai đoạn 1973 - 1975

* Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục thực hiện nghĩa vụ hậu phương

- Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội:

+ Đến năm 1974: khôi phục các cơ sở kinh tế, hệ thống thuỷ nông, giao thông, công trình văn hoá, giáo dục, y tế. 

+ Cuối năm 1974: sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và một số ngành khác vượt mức năm 1964 và 1971. Đời sống nhân dân ổn định.

- Chi viện cho miền Nam, Lào và Cam-pu-chia:

+ Trong hai năm 1973 - 1974: chi viện 20 vạn bộ đội, đầu năm 1975 tăng thêm 57000 bộ đội. 

+ Tăng cường chi viện về vật chất - kĩ thuật đảm bảo cho chiến trường miền Nam. 

* Miền Nam đấu tranh chống “bình định - lấn chiếm”, tạo thế và lực tiến tới giải phóng hoàn toàn

- Hoàn cảnh: tháng 3/1973 chính quyền Sài Gòn tiến hành chiến dịch “tràn ngập lãnh thổ”, mở các cuộc hành quân “bình định - lấn chiếm” vùng giải phóng. 

- Chủ trương của ta: thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trưng ương lần thứ 21 của Đảng Lao động Việt Nam (7/1973).

- Thắng lợi của ta: 

+ Tiến hành các cuộc đấu tranh chống “bình định - lấn chiếm”, chủ động tiến công mở rộng vùng giải phóng. 

+  Thắng lợi Đường 14 - Phước Long (6/1/1975) thể hiện sự lớn mạnh và khả năng thắng lợi của Quân Giải phóng; cho thấy sự suy yếu, bất lực của quân đội Sài Gòn và khả năng can thiệp rất hạn chế của Mỹ. 

=> Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch giải phóng miền Nam trong hai năm 1975 và 1976, chỉ rõ: “Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975”.

- Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975: 

+ Chiến dịch Tây Nguyên (4/3 - 24/3/1975): giành thắng lợi then chốt trong trận Buôn Ma Thuột, chuyển cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ tiến công chiến lược sang tổng tiến công chiến lược trên toàn chiến trường miền Nam. 

+ Chiến dịch Huế - Đà Nẵng (21/3 - 29/3/1975): Giải phóng Huế, Đà Nẵng, mở ra thời cơ giải phóng hoàn toàn miền Nam ngay trong năm 1975. 

+ Chiến dịch Hồ Chí Minh (26/4 - 30/4/1975): Giải phóng Sài Gòn - Gia Định. Trưa ngày 30/4/1975 Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. 

- Ngày 2/5/1975 toàn bộ miền Nam, các đảo và quần đảo hoàn toàn được giải phóng. 

 3. Nguyên nhân thắng lợi

* Nguyên nhân chủ quan: 

- Sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

- Truyền thống yêu nước, đoàn kết của nhân dân Việt Nam. 

- Vai trò quan trọng của hậu phương miền Bắc.

* Nguyên nhân khách quan: 

- Tinh thần đoàn kết, phối hợp của ba nước Đông Dương. 

- Sự ủng hộ to lớn của các lực lượng tiến bộ, hòa bình và các nước xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là Liên Xô và Trung Quốc. 

- Phong trào nhân dân Mỹ và nhân dân tiến bộ trên thế giới phản đối chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. 

4. Ý nghĩa lịch sử

- Kết thúc 21 năm chiến đấu chống Mỹ, 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc. 

- Chấm dứt hoàn toàn ách thống trị của chủ nghĩa thực dân - đế quốc ở Việt Nam, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước. 

- Mở ra kỉ nguyên độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. 

- Cổ vũ phong trào cách mạng thế giới nửa sau thế kỉ XX.