Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực - Một số vấn đề của Mĩ La Tinh (Tiết 2)

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LA TINH

I. Một số vấn đề tự nhiên, dân cư và xã hội

1. Tự nhiên

* Thuận lợi
- Nhiều loại kim loại màu, kim loại quý và nhiên liệu
- Tài nguyên đất, khí hậu thuận lợi cho phát triển rừng, chăn nuôi gia súc, trồng cây công nghiệp và cây ăn quả nhiệt đới.
* Khó khăn
- Khai thác chưa mang lại nhiều lợi ích cho đại bộ phận dân cư Mĩ La tinh.

2. Dân cư và xã hội

- Dân cư còn nghèo đói.
- Thu nhập giữa người giàu và nghèo có sự chênh lệch rất lớn.
- Đô thị hóa tự phát → đời sống dân cư khó khăn → ảnh hưởng vấn đề xã hội và phát triển kinh tế.

Bảng số liệu về GDP và tỉ trọng thu nhập của các nhóm dân cư tại một số nước năm 2013

Quốc gia

GDP theo giá thực tế

TỈ trọng thu nhập của 10% dân cư nghèo nhất (%)

Tỉ trọng thu nhập của 10% dân cư giàu nhất (%)

Chi –lê

277,1

1,7

41,5

Hec-mai-ca

14,3

2,1

32,1

Mê-hi-cô

1261,8

1,9

38,9

Pa-na-ma

44,9

1,1

40,0

II. Một số vấn đề kinh tế

- Tốc độ phát triển kinh tế không đều, chậm thiếu ổn định.
- Nợ nước ngoài lớn.
- Nguyên nhân:
       + Tình hình chính trị thiếu ổn định.
       + Các thế lực bảo thủ cản trở.
       + Chưa xây dựng được đường lối phát triển kinh tế, xã hội độc lập, tự chủ.
- Hiện nay, các quốc gia Mĩ La tinh đang cải cách.