Bài 5. Bảo tồn di sản văn hóa

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Khái niệm di sản văn hoá và một số loại di sản văn hoá của Việt Nam

- Di sản văn hoá là những sàn phẩm vật chất, tinh thần có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.

- Di sản văn hoá gồm:

       + Di sản văn hoá vật thể 

Chùa Một Cột.

Vịnh Hạ Long.

Phố cổ Hội An.

Thánh địa Mỹ Sơn.

       + Di sản văn hoá phi vật thể 

2. Ý nghĩa của di sản văn hoá đối với con người và xã hội

Bảo tồn di sản văn hoá góp phần xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và làm phong phú kho tàng di sản văn hoá thế giới.

@2096113@

3. Quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ di sản văn hoá

Pháp luật nước ta có những quy định cơ bản về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với việc bào vệ di sản văn hoá, thể hiện ở Luật Di sản văn hoá năm 2001.

- Tôn trọng, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá.

- Thông báo kịp thời địa điểm phát hiện di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh; giao nộp di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do mình tìm được cho cơ quan
nhà nước có thẩm quyền nơi gần nhất.

- Ngăn chặn hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ngăn chặn, xử lí kịp thời khi thấy có những hành vi làm sai lệch, phá hoại, chiếm đoạt, sử dụng trái phép di sản văn hoá; hoặc thấy di sản văn hoá có nguy cơ bị làm sai lệch giá trị, bị huỷ hoại, bị mất.

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá.

- Chuyển giao di sản văn hoá cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp không có đủ điều kiện và khả năng bảo vệ và phát huy giá trị.

4. Trách nhiệm của học sinh trong việc bảo tồn di sản văn hoá

- Tìm hiểu, giới thiệu về các di sản văn hoá;

Giáo viên, học sinh tham quan và học lịch sử tại di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò.

- Giữ gìn các di sản văn hoá;

Các bạn trẻ đang học hát xẩm, góp phần gìn giữ làn điệu dân ca này.

- Đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo tồn di sản văn hoá. 

Việt Nam có một kho tàng di sản văn hoá vô cùng phong phú, góp phần quan trọng vào việc giáo dục lịch sử, vun đấp truyền thống tốt đẹp của dân tộc, phát triển kinh tế, xây dựng và quảng bá hình ảnh của Viet Nam với thế giới.