Bài 4-5. Lai hai cặp tính trạng

LAI HAI CẶP TÍNH TRẠNG

Những phân tích kết quả thí nghiệm đã xác định ti lệ phân li của từng cặp tính trạng
đểu là 3 : 1 (3 hạt vàng : 1 hạt xanh ; 3 hạt trơn : 1 hạt nhăn). Từ đó, Menđen cho
rằng mỗi cặp tỉnh trạng do một cặp nhân tổ di truyền quy định. Ông dùng các chữ
cái để kí hiệu cho các cặp nhân tố di truyền như sau :

– A quy định hạt vàng

– a quy định hạt xanh

– B quy định vỏ trơn

– b quy định vỏ nhãn

Kết quả thí nghiệm đã được Menđen giải thích. Qua đó ta thấy, cơ thể mang kiểu gen AABB qua quá trình phát sinh giao tử cho 1 loại giao tử AB; cũng tương tự cơ thể mang kiểu gen aabb cho 1 loại giao tử ab. Sự kết hợp của 2 loại giao tử này trong thụ tinh tạo ra cơ thể lai F1 có kiểu gen là AaBb. Khi cơ thể lai F1 hình thành giao tử, do sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp gen tương ứng (khả năng tổ hơp tự do của các cặp gen tương ứng (khả năng tổ hợp tự do giữ A và a với B và b là như nhau) đã tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau là AB, Ab, aB và ab.

Bảng phân tích kết quả của lai hai cặp tính trạng


1. Căn cứ vào đâu mà Menđen lại cho rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt đậu trong thí nghiệm của minh di truyền độc lập với nhau ?

Trả lời :

Căn cứ vào tỉ lệ mỗi kiều hình ở F2 bằng tích các tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó, Menđen đã xác định các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt di truyền độc lập với nhau.

2. Biến dị tổ hợp  là gì ? Nó được xuất hiện ở hình thức sinh sản nào ?

Trả lời :

Biến dị tổ hợp là các kiều hình thức khác bố mẹ. Nó được xuất hiện với hình thức sinh sản hữu tính (giao phối).


3. Thực chất của sự di truyền độc lập các tính trạng là nhất thiết F2 phải có:

Trả lời :

Thực chất của sự di truyền độc lập các tính trạng là nhất thiết F2 phải có :

a)  Ti lệ phân li của mỗi cặp tính trạng là 3 trội : 1 lặn.

b)  Tỉ lệ của mỗi kiểu hình bằng tích ti lệ của các tính trạng hợp thành nó.

c)  4 kiểu hình khác nhau.

d)  Các biến dị tổ hợp.

Chọn đáp án b

4. Quan sát hình 4 và điền nội dung phù hợp vào bảng 4

Trả lời :

5. Hãy điền cụm từ hợp lí vào chỗ trống :

Trả lời :

Khi lai cặp bố mẹ khác nhau về hai cặp tính trạng thuần chủng tương phản di truyền độc lập với nhau thì \(F_2\) có tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó.

6. Từ tỉ lệ của từng cặp tính trạng nêu trên và theo quy luật phân li của Menđen thì hạt vàng, trơn là các tính trạng trội và đều chiếm tỉ lệ 3/4 của từng loại tính trạng, còn hạt xanh, nhăn là các tính trạng lặn và đều chiếm tỉ lệ 1/4.

Tỉ lệ của các tính trạng nói trên có mối tương quan với tỉ lệ các kiểu hình \(F_2\) chính bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó, cụ thể là :

- Hạt vàng, trơn = 3/4 vàng x 3/4 trơn = 9/16

- Hạt vàng, nhăn = 3/4 vàng x 1/4 nhăn = 3/16

- Hạt xanh, trơn = 1/4 xanh x 3/4 trơn = 3/16

- Hạt xanh, trơn = 1/4 xanh x 1/4 nhăn = 1/16

Từ mối tương quan trên, Menđen thấy rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt di truyền độc lập với nhau (không phụ thuộc vào nhau). Điều này cũng được hiểu với nghĩa là nếu \(F_2\) có tỉ lệ phân li kiểu hình bằng tích tỉ lệ phân li của các cặp tính trạng thì các cặp tính trạng di truyền độc lập với nhau.

7. Chính sự phân li độc lập của các cặp tính trạng đã đưa đến sự tổ hợp lại các tính trạng của P làm xuất hiện các kiểu hình khác P, kiểu hình này được gọi là biến dị tổ hợp

Loại biến dị này khá phong phú ở những loài sinh vật có hình thức sinh sản hữu tính (giao phối)

8. Thực chất của sự di truyền độc lập các tính trạng là nhất thiết \(F_2\) phải có :

a. Tỉ lệ phân li của mỗi cặp tính trạng là 3 trội : 1 lặn

b. Tỉ lệ của mỗi KH bằng tích tỉ lệ của các cặp tính trạng hợp thành nó

9. Nêu nội dung của quy luật phân li độc lập ?

Trả lời :

Các cặp nhan tố di truyền đã phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử.

10. Nêu ý nghĩa của biến dị tổ hợp với chọn giống và tiến hóa ?

Trả lời :

- Biến dị tổ hợp là một trong những nguồn nguyên liệu quan trọng đối với chọn giống và tiến hóa

- Ở các loài sinh sản giao phối, biến dị lại phong phú hơn nhiều so với những loài sinh sản vô tính vì :

  + Do các biến dị được nhanh chóng nhân lên qua quá trình giao phối

  + Thí nghiệm của Menđen chỉ mới đề cập tới sự di truyền của hai cặp tính trạng do 2 gen tương ứng chi phối. Trên thực tế, ở các sinh vật bậc cao, kiểu gen có rất nhiều kiểu gen và các gen này thường tồn tại ở thể dị hợp, do đó sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của chúng sẽ tạo ra số loại tổ hợp về kiểu gen và kiểu hình ở đời con cháu cực kì lớn.

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...