BÀI 34: Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. Chuẩn bị

  • Địa điểm: Lựa chọn địa điểm phù hợp với điều kiện địa phương (nơi có độ đa dạng cao về sinh vật, đảm bảo an toàn).
  • Dụng cụ, tài liệu: kính lúp, máy ảnh, sổ ghi chép, bút, thước dây, tư trang bảo đảm an toàn cá nhân, tài liệu nhận dạng nhanh một số sinh vật ... (có thể đưa thêm các dụng cụ, tài liệu phù hợp với địa điểm quan sát).

II. Cách tiến hành

1. Quan sát, chụp ảnh một số sinh vật ngoài thiên nhiên

Quan sát bằng mắt thường

Lựa chọn các nhóm sinh vật thường gặp ngoài thiên nhiên dễ quan sát. Đại diện thực vật: rêu, dương xỉ, hạt trần, hạt kín; đại diện động vật: động vật không xương sống, động vật có xương sống.

Cấu tạo cây đậu Hà Lan

Cấu tạo con ếch

Một số sinh vật có thể quan sát được ngoài thiên nhiên và cấu tạo của chúng

Quan sát bằng kính lúp

Sử dụng kính lúp quan sát chi tiết sinh vật cỡ nhỏ như: nhóm rêu và quan sát các cơ quan, bộ phận thực vật như: rễ, thân, lá; hình thái ngoài của động vật, ...

Sử dụng kính lúp để quan sát kiến

Chụp ảnh

Sử dụng máy ảnh để chụp ảnh sinh vật ngoài thiên nhiên làm bộ sưu tập ảnh các loài sinh vật.

Ghi chép

Ghi chép lại các thông tin cần thiết như: địa điểm, thời điểm bắt gặp, hình dạng, kích thước, số lượng các loài đo đếm được ở vùng nghiên cứu, môi trường sống, ...

Dán nhãn và ghi thông tin: Tên cây/ tên con vật, nơi sống, ngày phân loại, ...

Mẫu nhãn dán ghi thông tin sinh vật

2. Làm bộ sưu tập ảnh các nhóm sinh vật ngoài thiên nhiên

  • Bước 1: Phân loại ảnh theo nhóm phân loại sinh vật.
  • Bước 2: Xác định tên các đại diện nhóm sinh vật.
  • Bước 3: Làm bộ sưu tập ảnh thực vật, động vật không xương sống, động vật có xương sống.

3. Tìm hiểu vai trò của sinh vật ngoài thiên nhiên

  • Bước 1: Lập sơ đồ vai trò của sinh vật ngoài thiên nhiên: điều hòa khí hậu, làm sạch môi trường, làm thức ăn, làm thuốc, làm đồ dùng, đồ trang trí, ...
  • Bước 2: Đưa ảnh các nhóm sinh vật vào đúng vai trò theo sơ đồ đã thiết kế.

4. Phân loại một số nhóm sinh vật theo khóa lưỡng phân

  • Bước 1: Lập sơ đồ khóa lưỡng phân cho các nhóm thực vật, các nhóm động vật không xương sống, các nhóm động vật có xương sống.
  • Bước 2: Đưa ảnh các nhóm sinh vật vào đúng tên nhóm theo sơ đồ khóa lưỡng phân đã lập.

5. Báo cáo kết quả tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên

Viết và trình bày báo cáo theo mẫu:

@1135711@