Bài 26: Thực hành: Thiết kế, lắp ráp, kiểm tra mạch tự động điều chỉnh cường độ sáng của LED theo môi trường xung quanh

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Giúp học sinh nắm vững nguyên lí thiết kế.

- Làm quen với các hoạt động lắp ráp và kiểm tra mạch điện tử ứng dụng bo mạch lập trình vi điều khiển.

=> Tự động điều chỉnh cường độ sáng của LED thích nghi với môi trường xung quanh.

2. Yêu cầu

- Lắp ráp được mạch điện tử và lập trình được vi điều khiển.

=> Để tự động tăng/giảm cường độ sáng của đèn tùy theo mức độ ánh sáng mạnh/yếu của môi trường.

3. Sơ đồ mạch điện

loading...
Sơ đồ mạch điều khiển. hoc24

- Giá trị điện áp qua điện trở quang R1 sẽ được đưa vào cổng tương tự A0 còn tín hiệu điều khiển LED D1 sẽ xuất ra cổng số 9 của Arduino Uno.

- Mạch hoạt động dựa trên nguyên lí giá trị điện áp đưa vào cổng A0 tỉ lệ với cường độ sáng R1.

- Khi bị chiếu sáng yếu: R1 tăng cao khiến cho điện áp vào cổng A0 thấp.

- Khi bị chiếu sáng mạnh: R1 giảm đi làm cho điện áp vào cổng A0 tăng lên,

=> Lập trình sao cho độ lớn của tín hiệu điều khiển xuất ra cổng số 9 tỉ lệ với giá trị đọc trên cổng A0.

II. CHUẨN BỊ DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU

- Máy tính cá nhân: 1 chiếc.

- Bo mạch thử: 2 chiếc.

- Điện trở quang: 1 chiếc.

- Điện trở 220Ω: 1 chiếc.

- Điện trở 10kΩ: 1 chiếc.

- LED: 1 chiếc.

- Dây nối: 1 chiếc.

III. NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH THỰC HÀNH

* Bước 1: Lắp ráp linh kiện và kết nối bo mạch lập trình vi điều khiển với máy tính.

- Lắp ráp các linh kiện lên bo mạch thử theo sơ đồ nguyên lí.

Mạch điện tự động điều chỉnh cường độ sáng của
LED theo điều kiện chiếu sáng xung quang. hoc24

- Kết nối bo mạch Arduino Uno với máy tính qua cổng USB.

* Bước 2: Lập trình cho vi điều khiển trên IDE.

* Bước 3: Kiểm tra, đánh giá hoạt động của mạch điện.

- Biên dịch và nạp lại chương trình vào vi điều khiển.

- Đánh giá hoạt động của mạch điện so với yêu cầu.

IV. TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH

- Học sinh hoàn thành báo cáo theo mẫu.

- Giáo viên đánh giá dựa trên quá trình theo dõi và chấm bài báo cáo của học sinh.