Bài 25. Động năng

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

ĐỘNG NĂNG

1. Khái niệm động năng

Mọi vật xung quanh ta đều mang năng lượng. Các vật có thể trao đổi năng lượng với nhau qua tương tác.

Năng lượng tồn tại dưới những dạng khác nhau, động năng là một dạng năng lượng mà vật có được do chuyển động.

Xét một vật có khối lượng \(m\) đang chuyển động với vận tốc \(v\), động năng của nó được xác định theo công thức:                         

\({{W}_{đ}}=\dfrac{1}{2}m{{v}^{2}}\)

Trong đó : \(m\) là khối lượng (kg)

                  \(v\)  là vận tốc  (m/s)

Đơn vị của động năng là Jun (J)

2. Định lí biến thiên động năng

Độ biến thiên động năng của một vật bằng công của các ngoại lực tác dụng lên vật. Nếu công này là dương thì động năng tăng, nếu công này là âm thì động năng giảm.

  \(W_{đ2} – W_{đ1} = A\)   

hay      \(\dfrac{1}{2}mv_{2}^{2}-\dfrac{1}{2}mv_{1}^{2}=FS\cos \alpha\)

Trong đó:  \(m\) là khối lượng của vật (kg)

                 \(v_1\) là vận tốc lúc đầu (m/s)

                 \(v_2\) là vận tốc lúc sau (m/s) 

                \(F\) là lực tác dụng (N)

                \(S\) là quãng đường vật đi được (m) 

               \(\alpha \) là góc hợp giữa lực tác dụng với phương chuyển động

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN