Bài 24. Công và công suất

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

CÔNG VÀ CÔNG SUẤT

I. Công

Một lực sinh công khi nó tác dụng lên một vật và làm vật chuyển dời.

Khi lực \(\vec{F}\) không đổi tác dụng lên một vật và điểm đặt của lực đó chuyển dời một đoạn \(S\) theo hướng hợp với hướng của lực góc \(\alpha \) thì công thực hiện bởi lực đó được tính theo công thức

\(A=F.S.\cos\alpha \)

Trong đó :  \(F\) là lực tác dụng (N)

                  \(S\) là quãng đường vât đi được (m)

                 \(\alpha \) là góc hợp giữa lực tác dụng với phương chuyển động

Đơn vị của công là Jun (J)

  • Nếu \(\cos\alpha >0\) thì lực thực hiện công dương (A > 0)
  • Nếu \(\cos\alpha <0\) thì lực thực hiện công âm  (A < 0)
  • Nếu \(\cos\alpha =0\) thì lực thực hiện  công bằng 0 (A = 0) (Trường hợp lực vuông góc với phương chuyển động)

II. Công suất

Công suất là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian.

  \(P=\dfrac{A}{t}\)   

Trong đó :  \(P\)   là  công suất, đơn vị là Jun trên giây (J/s) hoặc Oát (W))

                   \(A\) là công thực hiện, đơn vị là Jun (J)

                   \(t\)  là thời gian thực hiện công, đơn vị là giây (s)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN