Bài 20: Thực hành: Mạch khuếch đại đảo

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích 

Lắp ráp và khảo sát hoạt động cho mạch khuếch đại đảo.

2. Yêu cầu

- Mạch hoạt động đúng chức năng.

- Liên kết giữa các phần tử trên mạch chắc chắn, gọn gàng.

3. Sơ đồ mạch điện

- Sơ đồ chân IC:

+ Khuếch đại thuật toán LM741.

+ Mạch khuếch đại đảo sử dụng LM741.

- Trong bài thực hành sử dụng các chân 2, 3, 4, 6, 7 của LM741.

II. CHUẨN BỊ DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU

- Điện trở 1kΩ.

- Điện trở 2,2 kΩ.

- IC LM741.

- Đồng hồ vạn năng.

- Pin 1,5V.

- Nguồn ±12V.

- Bo mạch thử.

III. NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH THỰC HÀNH

Bước 1: Chuẩn bị mạch thử và các linh kiện cần thiết.

Bước 2: Lắp ráp linh kiện lên mạch thử.

Sơ đồ lắp ráp linh kiện. hoc24

Bước 3: Kiểm tra mạch lắp ráp.

Bước 4: Kiểm tra, đánh giá hoạt động của mạch điện:

- Cấp điện áp một chiều (pin) Uvào tới chân 2 của LM741.

- Đo điện áp Ura tại chân 6 của LM741.

- Thực hiện đo hai lần đối với mỗi thực nghiệm.

- Đánh giá hoạt động của mạch khuếch đại đảo.

IV. TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH

- Hoàn thành báo cáo theo mẫu.

- Đánh giá chéo kết quả giữa các nhóm.

- Nhận xét, đánh giá kết quả và chấm báo cáo.