Bài 20: Các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. Từ tế bào đến mô

  • Mô biểu bì lá được cấu tạo từ các tế bào biểu bì có chức năng bảo vệ, hấp thụ và bài tiết.
  • Mô mềm lá được cấu tạo từ tế bào nhu mô lá có chức năng dự trữ.

Một số loại mô ở thực vật

@985348@

là tập hợp một nhóm tế bào giống nhau về hình dạng và cùng thực hiện một chức năng nhất định.

Một số loại mô ở động vật

@993227@

II. Từ mô đến cơ quan

Các loại mô cấu tạo nên lá cây

@994196@

Các loại mô cấu tạo nên dạ dày người

Cơ quan là tập hợp của nhiều mô cùng thực hiện một chức năng trong cơ thể.

Các cơ quan ở người

Các cơ quan ở thực vật

@994700@@994828@

III. Từ cơ quan đến cơ thể

@995044@@995134@

Sơ đồ mối quan hệ cơ quan- hệ cơ quan ở người

@995534@
  • Hệ cơ quan là tập hợp một số cơ quan cùng thực hiện để thực hiện một chức năng nhất định.
  • Cơ thể đa bào được cấu tạo từ nhiều cơ quan và hệ cơ quan. Các cơ quan cùng thực hiện chức năng tạo thành hệ cơ quan, các hệ cơ quan hoạt động thống nhất, nhịp nhàng để thực hiện chức năng sống.
@995776@@995893@