Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

BÀI 2: THÔNG TIN VÀ BIÊU DIỄN THÔNG TIN

1. Các dạng thông tin cơ bản

a. Dạng văn bản

- Là những gì được ghi lại bằng các con số, chữ viết… trong sách vở, báo chí.

b. Dạng hình ảnh

- Các hình vẽ trong tranh ảnh trong sách báo, tấm ảnh chụp một người nào đó…

c. Dạng âm thanh

- Các tiếng động trong đời sống hàng ngày như tiếng chim hót, tiếng đàn, tiếng trống trường…

2. Biểu diễn thông tin

a. Biểu diễn thông tin

- Biểu diễn thông tin là cách thể hiện thông tin dưới dạng cụ thể nào đó.

- Ngoài 3 dạng thể hiện bằng văn bản, âm thanh, hình ảnh trên, thông tin còn được biểu diễn bằng nhiều cách khác.

-VD: Những người bị khiếm thính dùng các cử chỉ, nét mặt, cử động của bàn tay để thể hiện những gì muốn nói.

b. Vai trò của biểu diễn thông tin

- Biểu diễn thông tin có vai trò quan trọng đối với việc truyền và tiếp nhận thông tin.

- Biểu diễn thông tin dưới dạng phù hợp cho phép lưu giữ và chuyển giao thông tin, không chỉ cho người đương thời mà cho cả thế hệ tương lai.

- Biểu diễn thông tin có vai trò quyết định đối với mọi hoạt động thông tin nói chung và quá trình xử lí thông tin nói riêng.

3. Biểu diễn thông tin trong máy tính

- Đơn vị biểu diễn thông tin trong máy tính là dãy Bit (hay dãy nhị phân). Bit bao gồm 2 kí hiệu 0 và 1

- Tất cả các thông tin trong máy tính đều phải được biến đổi thành các dãy Bit.

- Thông tin được lưu giữ trong máy tính được gọi là dữ liệu.

- Máy tính cần phải có những bộ phận đảm bảo thực hiện 2 quá trình:

  • Biến đổi thông tin đưa vào máy tính thành dãy Bit.
  • Biến đổi thông tin lưu trữ dưới dạng dãy bit thành các dạng quen thuộc với con người: âm thanh, văn bản, hình ảnh.