Bài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG

* HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI :

1. Nêu mối quan hệ giữa gen và ARN, giữa ARN và prôtêin ?

Trả lời :

Nêu mối quan hệ giữa gen và ARN, giữa ARN và prôtẽin.Trình tự các nuclêôtit trên gen quy định trình tự các nuclêôtit trong ARN. Trình tự các nuclêôtit trên ARN quy định trình tự các axit amin trong prôtêin  tự các nuclêôtit trên ARN quy định trình tự các axit amin trong prôtêin.

Gen -» ARN -» prôtêin.

2. NTBS được biểu hiện trong mới quan hệ ở sơ đồ dưới đây như thể nào?

Trả lời :

Gen ( một đoạn ADN) -> mARN -> Prôtêin

Nguyên tắc bổ sung được biểu hiện trong mối quan hệ:

+ Gen ( ADN) -> ARN : A-U , T-A, G-X, X-G

+ ARN -> prôtêin : A-U, G-X

3. Nêu bản chất mối quan hệ giữa gen và tính trạng qua sơ đồ ?

Trả lời :

Gen ( một đoạn ADN) -> mARN -> Prôtêin -> Tính trạng

–  Trình tự các nuclêôtit trong mạch khuôn ADN quy định trình tự các nuclêôtit trong mạch mARN.

– Trình tự các nuclêôtit quy định trật tự sắp xếp các axit-amin trong prôtêin.

–  Prôtêin trực tiếp tham gia vào cấu trúc hoạt động sinh lí của tế bào từ đó biểu hiện thành tính trạng cùa cơ thể.

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...